دندانپزشکی

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت2
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت2

ملاحظات وحساسیت های دارویی :

بعضی داروها ممکن است با مواد مورد مصرف در دندانپزشکی تداخل داشته باشد بعضی بیماران مثل اسکیزوفرنیک ها بیماری خود را مخفی می کنند بنابراین
گرفتن تاریخچه دارویی مهم است.

در گرفتن تاریخچه دارویی باید حساسیت به دارو به خصوص پنی سیلین وداروهای بیحسی در نظر گرفته شود .

بیماریهای غدد داخلی :

تاریخچه پزشکی بیماران
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت۱

بیمارانی که در مطب دندانپزشکی درمان می شوند باید از آنها تاریخچه پزشکی گرفته شود . ازآنجایی که بیماریهای دهان ممکن است تحت تاٌثیر
بیماریهای سیستمیک قرار بگیرند لذا تاریخچه پزشکی می تواند نوع درمان دندانپزشکی، بی حسی موضعی،استفاده از داروها یا اعمال پیشگیری
کننده را مشخص کند .

کم خونی : کم خونی سلول های داسی شکل از انواع کم خونی های مهم است بی حسی در این بیماران خطرناک است ولذا در بیمارستان بی حسی
انجام میشود . کم خونی ممکن است با علائم زخم های دهانی،زبان دردناک،خشکی گوشه لب وبرفک همراه باشد .

بیماریهای مستعد کننده خونریزی:

غدد بزاقی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

غدد بزاقی

غدد بزاقی - حفره دهان :
حفره دهان به دو قسمت تبدیل می شود : قسمتی که بین لب ها ودندانها وگونه ها قرار می گیرد وستیبول خارجی یا ساکلوس باکالی نام دارد لب ها وگونه ها به
وسیله یک بافت رشته ای شکل فیبروزه به نام فرنوم به فک متصل می شود . فضای بین سطوح داخلی دندانها درهر سمت وستیبول داخلی یا حفره دهان نام
دارد .

زیر مجموعه ها