دندانپزشکی

وظایف پرستار دندانپزشک
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پرستار دندانپزشک در مراکز دندانپزشکی :
 پرستار دندانپزشک با برقراری حالت دوستانه وصمیمی درتمام مدت کار برای بیمار حالت راحت تری را ایجاد خواهد کرد

  • اوباید از مطرح کردن مسائل ونظرات شخصی وصحبت های کم اهمیت با همکاران یا بیماران خودداری کند .
  •  گاهی اوقات بیمار اطلاعاتی به پرستار می دهد که باید سری باشد .
  • نشان دادن پرونده بیمار باید با اجازه دندانپزشک باشد .
  •  ظاهر : ناخن ها کوتاه،تمیز وبدون لاک باشد . آرایش وبوی عطر ملایم باشد .
  •  مهارت های اجتماعی : باید باسایر اعضای مطب وبیماران ارتباط خوبی داشته باشد .
کنترل رفتار کودک در دندانپزشکی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به طور کلی دندانپزشک وپرستار دندانپزشک باید از روانشناسی کودک اطلاع داشته باشند تا بتوانند درمان خوبی ارائه دهند .
دندانپزشکی تجربه ای است که کودک باید با آن آشنا شود . محیط مطب وچگونگی دکوراسیون مطب وسایل دندانپزشکی مورد استفاده پوسترها وعکس های روی دیوار و ... باید متناسب با روحیه کودک تنظیم شود .
اصولاً دراولین جلسه برخورد دندانپزشک با کودک باید صرفاً جنبه آشنایی ومعرفی دستگاهها را داشته باشد .
دردرمان کودکان بایستی به سن ومرحله تکامل آنان توجه داشته باشیم .
دردوسالگی کودک علاقه زیادی به به آب دارد که خود می تواند شروع مؤثری جهت آشنایی با وسایل دندانپزشکی باشد که با نشان دادن سرنگ آب وهوا می تواند شروع گردد وبهتر است طفل همراه والدین معالجه وردمان شود .
درسه سالگی کودک بهتر کنترل می شود وباید

اولژن
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اولژن خارج شدن كامل دندان از ساكت استخواني خود استك ه تحت عنوان exariculation نيز ناميده مي شود .
ورزش و تصادفات اتومبيل شايعترين عللل اولژن هستند . شيوع آن از 1-16 درصد تمام صدمات دنداني گزارش شده است
اولژن يك اورژانس واقعي است ، چرا كه توجه به ريپلنت دندان ميتواند باعث حفظ بسياري از دندانها شود . در دندانهاي بالغ هميشه پس از بيرون افتادن دندان نكروز پالپ رخ ميدهد، امكان خونرساني مجدد در دندانهاي با آپكس باز ( نابالغ وجود دارد . اساس درمان كاهش اثرات دو عارضه اصلي اين دندانها يعني آسيب به پريودنشيم و عفونت پالپ است ،

برقرار کردن ارتباط دندانپزشک با بیمار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برقرار کردن ارتباط با بیمار
برخوردبا بیمار در اولین جلسه بسیار مهم است مسئله مهمی که به آن باید توجه کنیم این است که بیمار را درجریان اطلاعات بدست آمده در طی
معاینه قرار دهیم واهمیت توجه به این نکات را در نتیجه نهایی درمان به او گوشزد کنیم .
طبقه بندی هاوس
سالها پیش دکتر هاوس یک طبقه بندی علمی درمورد شرایط فکری بیماران پیشنهاد کرد :

زیر مجموعه ها