دندانپزشکی

وظایف پرستار دندانپزشک
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پرستار دندانپزشک در مراکز دندانپزشکی :
 پرستار دندانپزشک با برقراری حالت دوستانه وصمیمی درتمام مدت کار برای بیمار حالت راحت تری را ایجاد خواهد کرد

  • اوباید از مطرح کردن مسائل ونظرات شخصی وصحبت های کم اهمیت با همکاران یا بیماران خودداری کند .
  •  گاهی اوقات بیمار اطلاعاتی به پرستار می دهد که باید سری باشد .
  • نشان دادن پرونده بیمار باید با اجازه دندانپزشک باشد .
  •  ظاهر : ناخن ها کوتاه،تمیز وبدون لاک باشد . آرایش وبوی عطر ملایم باشد .
  •  مهارت های اجتماعی : باید باسایر اعضای مطب وبیماران ارتباط خوبی داشته باشد .
پایان کار دستیار دندانپزشک
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پایان کار دستیار دندانپزشک

1 - بعد از آخرین بیمار مطب را تمیز کند.
2 - لوله ساکشن وفیلترهارا مطابق دستور کارخانه تمیز کند .
وظایف پرستار دندانپزشک

برقرار کردن ارتباط دندانپزشک با بیمار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برقرار کردن ارتباط با بیمار
برخوردبا بیمار در اولین جلسه بسیار مهم است مسئله مهمی که به آن باید توجه کنیم این است که بیمار را درجریان اطلاعات بدست آمده در طی
معاینه قرار دهیم واهمیت توجه به این نکات را در نتیجه نهایی درمان به او گوشزد کنیم .
طبقه بندی هاوس
سالها پیش دکتر هاوس یک طبقه بندی علمی درمورد شرایط فکری بیماران پیشنهاد کرد :

کنترل رفتار کودک در دندانپزشکی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به طور کلی دندانپزشک وپرستار دندانپزشک باید از روانشناسی کودک اطلاع داشته باشند تا بتوانند درمان خوبی ارائه دهند .
دندانپزشکی تجربه ای است که کودک باید با آن آشنا شود . محیط مطب وچگونگی دکوراسیون مطب وسایل دندانپزشکی مورد استفاده پوسترها وعکس های روی دیوار و ... باید متناسب با روحیه کودک تنظیم شود .
اصولاً دراولین جلسه برخورد دندانپزشک با کودک باید صرفاً جنبه آشنایی ومعرفی دستگاهها را داشته باشد .
دردرمان کودکان بایستی به سن ومرحله تکامل آنان توجه داشته باشیم .
دردوسالگی کودک علاقه زیادی به به آب دارد که خود می تواند شروع مؤثری جهت آشنایی با وسایل دندانپزشکی باشد که با نشان دادن سرنگ آب وهوا می تواند شروع گردد وبهتر است طفل همراه والدین معالجه وردمان شود .
درسه سالگی کودک بهتر کنترل می شود وباید

زیر مجموعه ها