دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
مجموعه: آناتومی و مورفولوژی
folder_blue_2.png آناتومی و مورفولوژی
فايل ها: 6

دانلود کتابها و جزوات مربوط به آناتومی و مورفولوژی دهان و دندان

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:

کتاب مرجع آناتومی و فیزیولوژی دندانپزشکی ولر

آناتومی دندانپزشکی ، فیزیولوژی و اکلوژن

ارزیابی دقت اندازه گیری خطی  Con-beam Computerized Tomography در مندیبل خشک

بررسي موقعيت فوقاني - تحتاني كانال منديبل و تنوع آناتومي آن در راديوگرافي پانوراميك

توجه به موقعيت و شكل كانال منديبل براي جلوگيري از وقوع مشكلات در جراحی‌های فك پايين ضروري است. هدف از اين پژوهش، تعيين فراواني موقعيت فوقاني تحتاني كانال منديبل و تنوع‌های آناتوميك آن در راديوگرافي پانوراميك بيماران بالاي 18 سال مراجعه‌کننده به دانشكده دندان‌پزشکی خوراسگان اصفهان بود.

مهندسی بافت استخوانی فک و صورت و جمجمه: مروري بر فاکتورهاي رشد

مهندسی بافت، دانش طراحی و ساخت بافت هایی مانند استخوان فک و صورت است. سه فاکتور کلیدي مهندسی
بافت، عبارتند از: سیگنال هاي مورفوژنر، سلول هاي بنیادي پاسخ دهنده، و داربست ها. در این میان، سیگنال هاي خارج
سلولی که هدایت کننده مورفوژنز سلول ها هستند، نقش مهمی را در مهندسی بافت ایفا می کنند. در این مقاله، سعی بر
این بود که مطالعات انجام شده بر روي مهندسی بافت استخوان فک و صورت، با تمرکز بر فاکتورهاي رشد مورد استفاده،
مورد بازبینی قرار گیرند. مرور مقالات ایندکس شده در مدلاین نشان داد که تنوع زیادي در مورد فاکتورهاي رشد مورد
استفاده در بازسازي استخوان فک وجود دارد و لزوم استانداردسازي این شیوه، براي رسیدن به آینده اي متکی بر مهندسی
بافت در درمان ضایعات استخوانی ضروري به نظر می رسد.

آناتومی و مورفولوژی دندانهای پرمولر اول و دوم مندیبل با تصاویر Cone-beam computed tomography

 

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی