دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

آناتومی سر و گردن آناتومی سر و گردن

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

آناتومی سر و گردن

دانلود کتاب آناتومی سر و گردن

ﺟﻤﺠﻤﻪ)  اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ 22 ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﻮش، ﺟﻤﺠﻤﻪ از   ﮐﺮاﻧﯿﻮم ﻧﺎم دارد. ﮐﺮاﻧﯿﻮم ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. Mandibleﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان Clav  ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ و ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ  اﺳﺘﺨﻮان زوج ﺗﻤﭙﻮرال و ﭘﺮﯾﺘﺎل و 2 ﻧﺎم دارد. Brain Box ﯾﺎ aria   اﺳﺘﺨﻮان ﻓﺮد ﻓﺮوﻧﺘﺎل، اﺳﻔﻨﻮﺋﯿﺪ، اﺗﻤﻮﺋﯿﺪ و اﮐﺴﯽ ﭘﯿﺘﺎل در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ. 4  ﻧﺎم دارد. ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ، ﺣﻔﺮه ﺑﯿﻨﯽ و facial skeleton ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار دارد و اﺳﮑﻠﺖ ﺻﻮرت  ﺷﺎﺧﮏ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﯽ( و اﺳﺘﺨﻮان ﻓﺮد وﻣﺮ در  – ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ  – زﯾﮕﻮﻣﺎ  – ﻻﮐﺮﯾﻤﺎل  – ﭘﺎﻻﺗﯿﻦ  – اﺳﺘﺨﻮان زوج )ﻧﺎزال 6ﻓﮏ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻋﺪد ذﮐﺮ 2 ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﮑﻠﺖ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺮﻧﺴﻬﺎ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ را ﻫﻢ ﺟﺰ اﺳﮑﻠﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻓﺮد را  ﻋﺪد ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي اﺳﮑﻠﺖ 14 و 13 ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﮑﻠﺖ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺻﻮرت، ﺳﻘﻒ و ﻧﻤﺎي ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ از ﻧﻮع ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻓﯿﺒﺮوز اﺳﺖ و درز ﻧﺎم دارد.  

حجم فایل 1.26 MB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی