دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

بررسی اثر طول دندان بر شکست بی حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندانهای آسیای اول و دوم بررسی اثر طول دندان بر شکست بی حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندانهای آسیای اول و دوم

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

بررسی اثر طول دندان بر شکست بی حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندانهای آسیای اول و دوم

دانلود کتاب "بررسی اثر طول دندان بر شکست بی حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندانهای آسیای اول و دوم"

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺑﻼك ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در دﻧﺪان ﻫﺎي دﭼﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﭘﺎﻟﭗ  اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻋﺼﺐ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در دﻧﺪان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻃﻮل دﻧﺪان ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺑﻼك دﻧﺪان در  ﻓﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول و دوم  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.

حجم فایل 285.28 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی