دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدران آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮا ي اﻧﺠﺎم وارﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدران آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮا ي اﻧﺠﺎم وارﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدران آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮا ي اﻧﺠﺎم وارﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ

ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ، وارﻧﯿﺶﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳ ﯽ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ، واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺳﺎده ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﺤﻮه وارﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدران داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از دو روش آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  . روش ﺑﺮرﺳﯽ:ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي و آﻣﻮزﺷ ﯽ ﻃﺮاﺣ ﯽ ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎدران داوﻃﻠﺒ ﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫ ﯽ در ﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ داﺷﺘﻪ، و دارا ي ﮐﻮدك در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ دو روش آﻣﻮزﺷ ﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺮ (ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻣﺎدر ﺑﺮ رو ي  9 ) ﻧﻔﺮ (ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﮔﺮوه دوم  6 ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه اول ﮐﻮدك ﺧﻮد، وارﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ را اﻧﺠﺎم داد .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎراﯾﯽ دو روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ

حجم فایل 245.3 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی