دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮانی ﻓﮏ و ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ - دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮانی ﻓﮏ و ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ - دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ :ﻣﺮوري ﺑﺮ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ

ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﮏ و ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺗﻮﮔﺮاﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ، ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دارﺑﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭼﺴﭙﻨﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺻﻨﺎﻋﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮاﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﺗﻮژن، درﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ، در آﯾﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

حجم فایل 388.71 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی