دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ:درﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻲ مهر و موم‌های اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻮع بی‌دندانی در ﻛﺸﻮرﻫﺎي توسعه‌یافته ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.بااین‌وجود ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻬﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺰ روزبه‌روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان ﺟـﺰ و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع نسبتاً ﺑﺎﻻي بی‌دندانی در آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ شایع‌ترین ﻣـﺸﻜﻼت ﭘـﺲ از ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮري کوتاه‌مدت و درازﻣﺪت و ارائه راه‌حل‌های ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ.
حجم فایل 186.02 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی