دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی ﯾﮑﯽ ازﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﻣﺎن رﯾﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﺎت از ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ و ﺷﮑﻞ دادن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ، در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﺧﻤﯿﺪﮔﯽرﯾﺸﻪ از آن رو ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧﻤﯿـﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻧﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ دارای اﻫﻤﯿـﺖ ، اﺳﺖ . ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﻤﯿﺪﮔﯽرﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻫﺎی داﯾﻤﯽ درﻣﺎن ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن رﯾﺸﻪی داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ.
حجم فایل 242.64 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی