دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندانپزشکی جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندانپزشکی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندانپزشکی

بخشهایی از این کتاب

ارتودانتیکس:
جدول 1: موارد آزمون پره کلینیک ارتودانتیکس  ردیف  مواردآزمون نمره 1
توانایی در ساخت یکی از انواع اجزاء گیر پلاک ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع لبیال بو پلاک های ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع فنر پلاک های ارتودنسی
توانایی در شناسایی اجزاء مختلف پلاک ارتودنسی
مدت زمان آزمون ساخت اجزاء ٠٩ دقیقه می باشد.
مدت زمان آزمون شناسایی اجزاء پلاک ارتودنسی 3٩ دقیقه می باشد.
آزمون شناسایی اجزاء به صورت اسلاید برگزار می گردد.
وسایل مورد نیاز جهت ساخت اجزاء در اختیار آزمون دهندگان قرار خواهد گرفت.
جدول 2:توانایی در ساخت یکی از انواع اجزاء گیر پلاک ارتودنسی ) 5نمره(
قرارگیری صحیح اجزاء در اندرکات مربوطه
قرارگیری صحیح اجزاء نسبت به آناتومی دندان
رعایت زاویه های مناسب در ساخت اجزاء گیر مورد نظر
قرینه بودن شکل و انداره
غیر فعال بودن اجزا نسبت به دندان
تطابق با سطح پالاتال
تعبیه مناسب قسمت گیر  retention part
جدول 3:توانایی در ساخت یکی از انواع لبیال بو پلاک ارتودنسی  5 نمره
تطابق کمان مربوطه با انحنای قدامی قوس دندانی
قرارگیری صحیح لبیال بو نسبت به فاصله اکلوزو جینجیوالی دندانها
قرینه بودن لوپ ها
قرارگیری صحیح لوپ ها نسبت به مارژین لثه ای
تطابق صحیح با سطح پالاتال
تعبیه مناسب قسمت گیر
جدول ٤:توانایی در ساخت یکی از انواع فنر در پلاک ارتودنسی 5 نمره

جدول 5:توانایی در شناسایی اجزاء مختلف پلاک ارتودنسی

آزمون کلینیک ارتودانتیکس
جدول ٦:مواردآزمون عملی ارتودانتیکس

جدول 1:توانایی در انجام با دقت و کامل معاینه کلینیکی بیمار ارتودنسی و تجویز رکوردهای پاراکلینیکیمورد نظرو اخذ قالب و موم بایت

جدول ٨:آنالیز رکوردهای تشخیصی شاملرادیوگرافی لترال سفالومتری، آنالیزفضا و ارزیابی کست

جدول 9:تشخیص صحیح مال اکلوژن و تهیه لیست مشکلات جامع براساس طبقه بندی آکرمن–پروفیت

جدول 10 :ارائه طرح درمان نهایی و ارائه طرح درمانهای جایگزین

جدول 11 :ارائه مکانوتراپی و طرح پلاک مناسب با توجه به وضعیت بیمار و تشریح علت انتخاب اجزاء وکارکرد آنها

جدول 12 :توانمندی در تحویل پلاک مربوط به بیمار در جلسه اول و ارائه توضیحات مربوطه

جدول 13 :توانمندی در شناخت اجزاء و ارائه کاربرد های دستگاه های ارتودنسی شامل فیس ماسک،چین کاپ، هدگیر،انواع پلاک های تک فکی شامل پیچ ها و انواع فنر، انواع پلاک های فانکشنال ولینگوال آرچ

جدول 1٤ :توانمندی در روش های فعال سازی و نکات ضروری در فالوآپ کلینیکال کلیه دستگاه های ارتودنسیشامل فیس ماسک، چین کاپ، هدگیر، انواع پلاک های تک فکی شامل انواع فنر و پیچ، انواع پلاک های فانکشنال ولینگوال آرچ

اندودانتیکس

جدول 1: موارد آزمون پره کلینیک اندودانتیکس

جدول 2: موارد مربوط به استفاده از رابردم

جدول 3: موارد مربوط به آماده سازی کانال

جدول 4: موارد مربوط به پرکردن کانال مولر 3 کاناله

جدول 5: موارد آزمون عملی اندودانتیکس

بیماریهای دهان و فک و صورت

جدول چک لیست عملی آزمون بیماری های دهان و فک و صورت

اقدامات حین معاینه

نحوه انجام معاینات داخل دهانی

نحوه انجام معاینات خارج دهانی

معاینات دندانی

پریودانتیکس:
آزمون شامل دو مرحله آزمون عملی-شفاهی و آزمون عملی می باشد.

جدول 1: موارد آزمون عملی-شفاهی

Gingival enlargement

Aggressive periodontitis

آبسه پریودنتال

سیستمیک

Crown Lengthening

اینسترومنت  2 عدد در یک اسلاید

Oral Hygiene Instruction

نحوه SRP انواع رستها، مراحل جرمگیری و...

آزمون کلینیک پریودانتیکس

جدول 2: موارد معاینه و اصول آن

تاریخچه پزشکی

تاریخچه دندانپزشکی

معاینات داخل دهانی شامل:
- بررسی خصوصیات لثه
- Probing Pocket Depth
- Attached Gingival
- Mucogingival Line
- Bleeding On Probing

بررسی رادیوگرافی و تفسیر آن

تشخیص

پروگنوز

نحوه برخورد با بیمار

طرح درمان

جدول 3: نکات مربوط به کار عملی بر روی بیمار

رعایت اصول کنترل عفونت و آماده سازی بیمار

نحوه جستجوی جرم

آشنایی با وسایل

انجام جرمگیری
- Grasping 8-Finger Rest
- Position
- Re-evaluation
- Polishing

برداشت جرم

پروتزهای دندانی:

چک لیست ارزیابی پروتز پارسیل در پره کلینیک -مدت زمان 1٩ دقیقه
جدول 1: تراش رست اکلوزال

جدول 2: تراش رست سینگولوم

جدول 3: آماده سازی دندان برای Embrasure clas

جدول 4: طراحی فریم پارسیل

جدول 5:مراحل تراش وتهیه فضای پست

جدول 6: مراحل تهیه Post Pattern

جدول 7:مراحل تراش و قالبگیری

 آزمون کلینیک پروتز متحرک
جدول ٨: موارد مربوط به آزمون کلینیک پروتز متحرک

آزمون کلینیک پروتز ثابت

نکات مربوط به آزمون کلینیکی پروتز ثابت بر روی بیمار  1

نکات مربوط به آزمون کلینیکی پروتز ثابت بر روی بیمار  2

آزمون کلینیک پروتزهای دندانی

آزمون کلینیک پروتز ثابت

آزمون کلینیک پروتز ثابت  Post & Core & Crown

چک لیست ارزیابی پروتز ثابت درکلینیک - دندان قدامی بدون ساخت پست

چک لیست ارزیابی پروتز ثابت درکلینیک، دندان خلفی بدون ساخت پست PFM

چک لیست ارزیابی پروتز ثابت در کلینیک - دندان خلفیفول متال

دندانپزشکی ترمیمی:

جراحی دهان و فک و صورت:

رادیولوژی دهان و فک و صورت:

دندانپزشکی کودکان:

 

حجم فایل : 1.32 MB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. پیشگیری از اورژانسهای پزشکی در مطب
2. مجله آموزش نوين دندانپزشكي
3. درمان بیماران زیر بیهوشی
4. کتاب مرجع پریودنتولوژی بالینی کاران
5. راهنمای کلینیکی و آزمایشگاهی اباتمن
6. آناتومی سر و گردن
7. درمانهای کلینیکی بلیچینگ
8. مبانی پروتز ثابت شیلینبرگ
9. ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ع
10. نوروفیبروماي منفرد استخوان مندیبل د
11. کیست ها و تومورهای ادنتوژنیک