دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro) مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

Comparison of the effect of two types of carbamide peroxide on teeth whitening (in-vitro)

 ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪاﻣﺮوزه ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاد در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖﺑﺴﺰاﯾﯽدارد، درﻣﺎنﻫﺎيﺳﻔﯿﺪﮐﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎ رو ﺑـﻪ  اﻓــﺰاﯾﺶاﺳــﺖ. اﯾــﻦﺗﺤﻘﯿــﻖﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪﺑــﯿﻦاﺛﺮﺑﺨﺸــﯽدو ﻣــﺎده ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎﯾــﺪﭘﺮاﮐﺴــﺎﯾﺪ ایرانی ( کیمیا) با مشابه خارجی (opalescence pf) بر روی میزان سفید کردن دندانهای تغییر رنگ یافته اجرا گردید

این تحقیق به صورت تجربی و آزمایشگاهی و بر روی 30 دندان انسایزر سانترال سالم خارج شده انجام شد.

کانال دندانها به روش step-back آماده سازی و به روش لترال پر شد و سپس تا یک میلیمتری زیر cej بوسیله زینک فسفات کف بندی شد و پس از تآن به مدت ۲۴ ساعت داخل محلول هیپوکلریت سدیم قرار داده شد سپس به وسیله دستگاه سانتریفوژ و خون تازه تغییر رنگ دندانها انجام شد

نمونه ها در سه گروه ده تایی قرار گرفتند.....................

حجم فایل 1.04 MB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی