هزینه عضویت یکساله : 45/000 تومان

هزینه تمدید عضویت : 20/000 تومان