ایمپلنت /  hamid /  13 اسفند 1396 /  914 بازدیدها

نحوه قالب ریزی ایمپلنت

ویدئوی نحوه انجام قالب ریزی ٬ قالب در ایمپلنت

قالبگیری ایمپلنت قسمت اول

قالبگیری ایمپلنت قسمت دوم

نحوه انجام عمل قالب ریزی در ایمپلنت
نحوه انجام عمل قالب ریزی در ایمپلنت

ویدئوهای مرتبط