دندانپزشکی ترمیمی /  hamid /  22 دی 1397

نحوه صحیح ترکیب کردن گلاس آینومر
آموزش ترکیب صحیح گلاس آینومر توسط دکتر علی یزدانی

برای آنکه هوا بخوبی در داخل پودر گلاس آینومر نفوذ کند

ویدئوهای مرتبط