دندانپزشکی ترمیمی /  05 مرداد 1398

تراشیدن حفره کلاس V روی دندان مولر دوم ماگزیلا

خط بیرونی ذوزنقه ای

با فرز راند کوچک عمود بر دیواره باکال و به عمق 1.25شروع میکنیم

از فرز فیشور برای آماده سازی فرم خط بیرونی با همان عمق استفاده کنید

نگهداشتن فرز از مزیال و دیستال برای حفظ کف از دیواره مزیال و دیستال

آماده سازی سوراخ نگهدارنده با فرز گرد کوچک در خط زاویه اکسیو جینجیوال و اکسیو اکلوزال

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط