جراحی /  01 آذر 1399

ویدئوی آموزش انواع سوچور(بخیه) در جراحی به زبان فارسی

the criss-cross anchord suture کریس کراس انکور سوچور
یک زمانی شما از ناحیه پالاتالتان یک گرف برداشته اید معمولا عادت کرده اند که بدوزند
از مزیال آخرین دندان وارد میشویم نسج را نمیگیریم

ویدئوهای مرتبط