ویدئوهای دیگر

 اندودانتیکس /  hamid /  08 مرداد 1396

در درسهای قبل فهمیدیم که یک حفره دسترسی ایده آل چگونه تهیه میشود که اگر میخواهید این درس را ببینید به اینجا مراجعه کنید
در هنگام تهیه حفره دسترسی اگر استانداردها را رعایت کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت و براحتی میتوانیم حفره دسترسی آماده کنیم که کلینینگ و شیپینگ ما را تکمیل کند .هرچه وقت بیشتری صرف تهیه حفره دسترسی کنیم میزان خطاهای کلینینگ و شیپینگ و به تبع آن آبچوریشن ما کمتر خواهد شد
ولی اگر نکات را رعایت نکنیم خطاهایی اتفاق می افتد که در این درس و درسهای بعد به بررسی این خطاها خواهیم پرداخت
خطای اول : وجود پوسیدگی
خطای اول در هنگام ایجاد حفره دسترسی : وجود پوسیدگی
همانطور که در نمای سمت چپ مشاهده میکنید پوسیدگی کامل برداشته نشده است که اکسس کویتی آماده شده است قبلا بیان شد که وجود پوسیدگی میتواند چه مشکلاتی را بوجود آورد غیر از مواردی قبلا گفته شد به یاد داشته باشیم که گاهی اوقات ترکهای در دندان وجود دارد که ما بعد از برداشت پوسیدگی میتوانیم این ترکها را کشف کنیم و این هم از مواردی است که به ما دیکته میکند که پوسیدگی حتما برداشته شود تا بتوانیم در شکل بالا نمای سمت راست را ببینیم

 خطای حذف نکردن سقف پالپ چنبر
خطای حذف نکردن سقف پالپ چنبر
همانطور که در عکس شماره ۱ مشاهده میکنید دندانی است که دکتر معالج بدون آنکه سقف پالپ چنبر را حذف کند از داخل هورنها کانالها را پیدا کرده است و سعی کرده است که روت کانال کند که بسیار کار سختی است و در عین حال روت کانال ناقصی انجام شده است که در این عکس شماره ۱ سقف پالپ چنبر با فلش نشان داده شده است
در شکل شماره ۲ بالا میتوانیددندانهایی راببینید که دچار تیتر شده اند یا ما کرونی را گذاشته ایم که کرون در جهت لانگ اکسس دندان نباشد میتواند این اتفاق برایشان بیافتد بخاطر اینکه اگر بخواهیم اکسس کویتی را بر مبنای کرون آرتیفیشیال تهیه کنیم و به لانگ اکسس دندان توجه نکنیم فقط هورنها اکسپوز میشوند و سقف پالپ چنبر باقی میماند
نمای شماره ۳ نمای کلینیکی دندانی است که سقف پالپ چنبر آن حذف نشده است فقط هورنها باز شده اند و آن قسمت عاجی رنگ سفید رنگ سقف پالپ چنبر هست که باید حذف شود
اگر به نکات گفته شده در قبل توجه کنیم و تفاوت بین سقف و کف را بتوانیم تشخیص دهیم از ایجاد این خطا جلوگیری میکنیم

خطای آنروفیگ un roofing یا برنداشتن سقف پالپ چنبر
خطای آنروفیگ un roofing یا برنداشتن سقف پالپ چنبر
نمای شماره ۱ دندانی است که سقف پالپ چنبر برداشته نشده است برآمدگیهای دنتینی براحتی دیده میشود نقاط کوچکی را که به نظر می آید  اریفیس کانالهای هستند در حقیقت هورنها هستند که ادامه آنها به اریفیس کانالها میرسد در نمای شماره ۲ شما میبینید که سقف پالپ چنبر برداشته شده است و آن فرم قیقی شکل که به سمت اریفیس کانال ادامه دارد را میتوانیم براحتی مشاهده کنیم
نمای شماره ۳ باز هم دندانی است که سقف پالپ چنبر آن برداشته نشده است مزیو باکال و مزیو لینگوال و هورن و دیستال هورن را میبینیم که اکسپوز شده است
نمای شماره ۴ همان دندان شماره ۳ است هنگامی که سقف پالپ چنبر برداشته شده است و هنگامی که باهم مقایسه کنیم براحتی تفاوت بین سقف و کف را میتوانیم ببینیم
عکس شماره ۵ هم دندانی را نشان میدهد که هم اوتلاین فرم اشکال دارد که ۳ عدد اریفیس کانال را در بر نمیگیرد و هم اینکه فقط در مرحله اکسپوژر هورنها هست به نحوی که عمق حفره دسترسی ما کم است سقف پالپ چنبر برداشته نشده است

نمای کلینیکی خطای برنداشتن سقف پالپ چنیر

در این فیلم شما میتوانید نمای کلینیکی بر نداشتن سقف پالپ چنبر را ببینید در این دندان عمل کننده به نیت اینکه سیاهیهای مشاهده شده کانالها و اریفیس کانالها هستند حتی در نمای رادیوگرافی مشاهده میشود که فایل هم گذاشته است با توجه به اینکه اکسس کویتی اکسس کاملی نبوده است و اصول اولیه ای را که ما گفتیم را نداشته است دسترسی به انتهای کانالها میسر نبوده است
عکس سمت راست بالا نمای اولیه هست عکس وسط هم عکس رادیوگرافی هست که با اشکال روبرو شده است و عکس پایین اکسس کاملی است که پس ار برداشتن کامل سقف پالپ چنبر به آن نما خواهیم رسید
در شکل پایین برآمدگی عاجی سر کانالهای مزیال و دیستال را برداشتیم و یک استریت اکسس کویتی در دندان ایجاد شده است که میتوانید شکل بالا را با شکل پایین مقایسه کنید

خطای عدم حذف کامل سقف یا آندر اکستنشن دیواره ها underextension
خطای عدم حذف کامل سقف یا آندر اکستنشن دیواره ها underextension

خطای عدم حذف کامل سقف یا آندر اکستنشن دیواره ها underextension
همانطور که در عکس شماره ۱ مشاهده میکنید .
در عکس شماره ۱ مشاهده میکنید که اکستنشن دیواره ها به سمت باکال به سمت لینگوال و به سمت مزیال کم هست همانطور که در نماهای کلینیکی خود بیمار مشاهده میکنید ذره ذره این اکستنشن بازتر شده است به نحوی که در عکس پایین سمت راست شما میتوانید یک نمای ایده آل اکسس کویتی را ببینید
همین توضیح را در مورد نمای شماتیک میتوانید مشاهده کنید . اکسس کویتی که اکستنشن آن کم هست در سمتی که سقف پالپ چنبر باقی مانده است و فایل داخلش نیست

خطای اورکستنشن و گوجینگ overextension & gouging
خطای اورکستنشن و گوجینگ overextension & gouging

خطای اورکستنشن و گوجینگ overextension & gouging
درست نقطه مقابل آندر اکستنشن . نه اوراکستنشن و نه آندر اکستنشن .چیزی را که در فیلم مشاهده میکنید  دیواره ای است که بصورت پله ای بالای اریفیس کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال میتوانیم مشاهده کنیم  همانجایی که سوند ما گیر میکند یعنی همانجایی که فایلهای ما مینشینند و وقتی ما بخواهیم که وارد کانالها شویم فایلها به سختی وارد میشوند در حقیقت آن فرم قیفی شکل را ما نداریم فایل را که به دیواره تکیه دهیم به جای آنکه به داخل کانلها سر بخورد و پایین برود روی این پله گیر میکند و بعدا هنگامی که ما بخواهیم آبچوریشن کنیم با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشویم همانطور که در شکلهای این دندان مشاهده میکنید اوراکستنشن و گوجینگ در دیواره مزیال هست .
نمای شماتیک هم همان را تایید میکند

خطای پرفوریشن perforation
خطای پرفوریشن perforation


خطای پرفوریشن perforation
پرفوریشن ها معمولا پرفوریشن کف فورکا هست . وقتی که به عمق پالپ چنبر ٬ به ارتفاع کرون دندان٬ به طرز قرار گیری دندان در محیط دهان توجه نشود هر کدام میتواند پرفوریش مختلفی اتفاق بیافتد در نمای شماتیک میتوانید ببینیند که فرزی هست که کف پالپ چنبر را سوراخ کرده است به خاطر اینکه توجه به نزدیکی کف و سقف پالپ چنبر نشده است در نمای شماتیک بعدی میتوانید ببینید که با توجه به تیلدی که دندان داشته است و اینکه عمل کننده توجهی به قرار گیری کرون نکرده است تیلد مزیولی فرضا ٬ این حفره دسترسی را آغاز کرده است و از سمت مزیال ما پرفوریشن داریم
پرفوریش خطایی است که میزان پروگنانس دندان را بسیار بسیار پایین می آورد

ویدئوهای مرتبط