جراحی /  16 آذر 1396

فیلم آموزشی پیوند استخوان تهیه شده توسط دکتر آرش خجسته

regional-acceleratory-phenomenon برای موفقیت اوسشنسیس نواحی گیرنده پیوند استخوان به وسیله فرز 0/8 یا یک میلیمتر همراه با شستشوی فراوان  به فواصل یک میلیمتری سوراخ میشوند این سوراخها در واقع منشای برای شروع وسکولاریزیشن و استیوزنشیز و پیوند استخوان موفقیت آمیز خواهند بود
در این انیمیشن اجازه دهید که برایتان توضیح دهیم که اتفاقی را که در حین فرایند رپ از دیدگاه بیولوژیک حادث میشود چگونه اتفاق میشود .
در استخوان تراووگولار یک ساختار سه بعدی وجود دارد یعنی در داخل استخوان اسفنجی در حد فاصل بین استخوان گوتیکال باکال ساختار سه بعدی استخوان به موازات مویرگهای خونی وجود دارد یعنی مویرگهای خونی بصورت چسبیده به آنها حرکت میکند
در هنگامی که به دنبال آماده سازی ناحیه و دریلینگ٬ به ساختار استخوان آسیب میرسد به مویرگهایی که در کنار تراووگولار وجود دارند نیز آسیب رسیده و پاره میشود با پاره شدن مویرگها گولبولهای قرمز و پلاکتها از ناحیه پارگی به خارج ناحیه هجوم می آورند .

پاره شدن مویرگها
پاره شدن مویرگها گولبولهای قرمز و پلاکتها از ناحیه پارگی به خارج ناحیه هجوم می آورند


پلاکتها گیلیکوپروتئینهای سطحی در روی خودشان دارند که میتوانند باعث چسبندگی آنها به دیواره های مویرگی میشوند و در واقع فعالیت پلیتت ادیشن اتفاق بیافتد . گلیکوپروتئینهای سطحی پلاکتها میتوانند باعث چسبندگی آنها به همدیگر و پلیتت اگریکیشن شود
پلیتت اگریکیشن باعث اتصال و ترمیم دیواره پاره شده  مویرگی آنها شود
پلاکتهای سلولهای بسیار عجیبی هستند که به سلولهای بی مغز با شعور معروف هستند این سلولها میتوانند بعد از آنکه به همدیگر چسبیند و دیواره های مویرگی را ترمیم کردند میتوانند از خودشان فاکتورهای رشدی آزاد میکنند که به آنها آلفا  گلرول گفته میشود.

گلیکوپروتئینهای سطحی پلاکتها
گلیکوپروتئینهای سطحی پلاکتها میتوانند باعث چسبندگی آنها به همدیگر و پلیتت اگریکیشن شود

این آلفا گلرولها در واقع کل فرایند التیام را میتوانند عملی کنند و باعث تبدیل شدن سلولهای مزانشیمی ناحیه به سلولهای استوپلاس وشروع فعالیت استخوانی شوند .
سلولهای فستوپلاس بعد از اینکه خودشان را در یک اسکپفورد مطمئن و در یک فضای حمایت شده مطمئن دیدند شروع به ارتباط با هم  میکنند و ساختارهای استئوییدی در اطراف خودشان ترشح میکنند .

سلولهای فستوپلاس شروع به ارتباط با هم  میکنند و ساختارهای استئوییدی در اطراف خودشان ترشح میکنند
سلولهای فستوپلاس شروع به ارتباط با هم میکنند و ساختارهای استئوییدی در اطراف خودشان ترشح میکنند


این ساختارهای استئوییدی که عمدتا پروتوگیلیکانها هستند موجب جذب کلسیم و فسفر در اطراف خودشان میشوند و این کلسیم و فسفر شروع به استخوانسازی جدید را کلید خواهند زد
و بدین ترتیب استخوان جدید در حد فاصل بین استخوان قرار داده شده بر روی ناحیه گیرنده  استخوان پیوند شده  صورت خواهد پذیرفت

ویدئوهای مرتبط