جراحی /  hamid /  26 آذر 1396
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

تری دی فیکسیشن 3D fixation یا ثابت سازی سه بعدی
برای این منظور استخوان برداشته شده بعد از فرآیند بون مدلینگ بر روی ناحیه گیرنده ثابت خواهد شد . 

تری دی فیکسیشن 3D fixation یا ثابت سازی سه بعدی
تری دی فیکسیشن 3D fixation یا ثابت سازی سه بعدی

از سوراخهایی که در ناحیه گیرنده برای فرآیند رپ ایجاد شده است برای ثابت سازی نیز استفاده میشود
ابتدا پیوند برداشته شده در یک سمت بوسیله پیچ میکرو اسکرو با حداکثر قطر 1.2 میلیمتر ثابت شده و در سمت دیگر در هنگام ثابت سازی بوسیله همانند اودریو پریوس قرار داده میشود.
به این ترتیب فاصله ای در حدود  0.1 تا 0.2 میلیمتر  در ناحیه ایجاد شده و پیوند قرار داده شده با فاصله بر روی ناحیه گیرنده ثابت میشود .

 

ویدئوهای مرتبط