جراحی /  20 دی 1396

قسمت بریده شده توسط یک پنس از اینجا برداشته میشود که این همان بافت فیبروزه هست
به محل جراحی نگاه کنید اگر توجه کنید میبینید که هیچ خونریزی شدیدی نداریم
از گاز استریل یک تیکه میبریم و این گاز استریل را لوله کرده و در محل جراحی قرار میدهیم تا اینکه خونریزی بصورت کامل بند بیاید

بعد از این در این مرحله دو دندانی را که اچ کرده بودیم به جای اچ باندینگ میزنیم  در روی هر دندان یک باندینگ

گاز رو هم در اینجا قرار داده ایم تا باندینگ به جایی که جراحی شده است نخورد
حال کاری که میکنیم نگاه میکنیم میبینیم که لبه پاپیای من کجاست و در این جا یک نقطه فلویبل در روی هر دندان قرار میدهیم  و یک نقطه فلویبل دیگر پایینتر در روی هر دو دندان و نهایتا یک نقطه فلویبل دیگر روی هر دو دندان قرار میدهیم که پس از گذاشتن هر نقطه فلویبل نور میگیریم نهایتا نیز روی تمامی نقاط بصورت کامل نور گرفته میشود 
از من پرسیده میشود که چرا پس از جراحی های شما چرا خونریزی وجود ندارد ؟
اگر با احتیاط و تر و تمیز جراحی را انجام دهید خونریزی نخواهید داشت

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط