دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

دقت توموگرافی خطی دقت توموگرافی خطی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی


تعداد صفحه : 5


حجم فایل : 204.45 KB

دقت توموگرافی خطی در ارزیابی پهناي مندیبل در محل بوردر فوقانی کانال مندیبولار

یافتن روش دقیق و کم هزینه در اندازه گیري پهناي استخوان براي تعیین ابعاد ایمپلنت ضروري است. توموگرافی
خطی روش بسیار کم هزینه اي است و از آنجا که در مورد دقت دستگاه توموگرافی خطی در ارزیابی پهناي مندیبل یافته هاي مستند و دقیقی در دسترس نمی باشد هدف از این مطالعه ارزیابی دقت توموگرافی خطی در تعیین پهناي استخوان مندیبل بود

دوز کم، پوشش وسیع، دسترسی آسان و هزینۀ کم از جمله مزایاي رادیوگرافی پانورامیک هستند اما تصاویر پانورامیک قادر به نمایش ضخامت استخوان نمی باشند. توموگرام هاي مقطعی توانایی مشاهدة استخوان موجود را افزایش می دهند.
دقت ابعادي توموگرام هاي مقطعی به ویژه براي اندازه گیري فاصلۀ بین رأس کرست و ساختمان هاي مجاور نظیر کف حفرة بینی، کف سینوس ماگزیلاري، سوراخ چانه اي و کورتکس تحتانی مندیبل مفید می باشند. محور باکولینگوال مناسب جهت جایگذاري ایمپلنت نیز ممکن است قابل پیش بینی CBCT باشد. با وجود سیتی اسکن معمولی و معرفی در سال هاي اخیر (Cone BeamComputed Tomography)
استفاده از توموگرافی خطی کمتر مورد توجه است اما توموگرافی خطی نسبت به این روش ها بسیار کم هزینه تر بوده همیشه در دسترس نمی باشد ویا غیر CBCT و از طرفی ضروري است همچنین دوز رادیاسیون تحمیل شده به بیماردر مورد توموگرافی معمولی کمتر از CT می باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقی
2. گزارش نتایج درمان جراحی باز شکستگی
3. آناتومی و مورفولوژی دندانهای پرمولر
4. جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندان
5. درمان محافظه کارانه یک کیست رادیکول
6. ارتباط اضطراب دندانپزشکی و وضعیت به
7. ایمپلنت دندانی میش
8. طرح درمان پروتز متحرک متکی بر ایمپل
9. جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای
10. سرامیکهای دندانی قسمت ۳
11. اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانا