سه شنبه 6 مهر 1400

دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

کتاب رفرنس پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لین کتاب رفرنس پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

featured_orange_star
زبان : انگلیسی


حجم فایل : 66.07 MB

کتاب پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده و نیکلاس پی لنگ - ویرایش ۶ دو جلدی
Niklaus P. Lang Jan Lindhe

عناوین و سرفصلهای کتاب

جلد 1: مفاهیم اساسی
ویرایش شده توسط Jan Lindhe و Niklaus P. Lang
قسمت 1: آناتومی
1 آناتومی بافت های پریودنتال ، 3
Jan Lindhe ، Thorkild Karring و Maurício Araújo
مقدمه ، 3
لثه ، 5
آناتومی ماکروسکوپی ، 5
آناتومی میکروسکوپی ، 8
رباط پریودنتال ، 25
سیمان ریشه ، 29
استخوان فرآیند آلوئول ، 34
آناتومی ماکروسکوپی ، 34
آناتومی میکروسکوپی ، 36
منبع خون پریودنتیم ، 41
سیستم لنفاوی پریودنتیم ، 45
اعصاب پریودنتیم ، 45
قدردانی ، 46
2 استخوان به عنوان عضوی زنده ، 48
هکتور اف. ریوس ، جیل دی باشوتسکی ،
و ویلیام وی جیانوبیل
مقدمه ، 48
توسعه ، 48
تشکیل استخوان داخل غشایی ، 48
رشد استخوان اندوکندر ، 48
ساختار ، 50
بافت استخوانی ، 50
بافت پریوست ، 53
مغز استخوان ، 53
عملکرد ، 55
خواص مکانیکی ، 55
خواص متابولیک ، 55
هموستاز اسکلتی ، 57
شفا ، 57
اختلالات ، 58
نتیجه گیری ، 63
قدردانی ، 63
3 Edentulous Ridge ، 65
مائوریتسیو آراجو و یان لینده
ملاحظات بالینی ، 65
استخوان باقیمانده در پشته بی دندانه ، 68
طبقه بندی استخوان باقیمانده ، 68
توپوگرافی فرآیند آلوئول ، 69
از یک فرایند آلوئولار تا یک پشته بی دنده ، 70
فرآیندهای داخل آلوئولی ، 70
فرآیندهای اضافی آلوئول ، 78
توپوگرافی یال بی دندانه: خلاصه ، 80
4 مخاط در دندانها و ایمپلنتها ، 83
Jan Lindhe ، Jan L. Wennström ،
و تورد برگلوند
لثه 83 ساله
عرض بیولوژیک ، 83
ابعاد بافت باکال ، 83
ابعاد پاپیلای بین دندانی ، 84
مخاط ایمپلنت پری ، 85
عرض بیولوژیک ، 86
کیفیت ، 90
تأمین عروق ، 91
کاوش مخاط لثه و لگن کاشت ، 92
ابعاد بافت نرم باکال
در کاشت ، 94
ابعاد پاپیلای بین دندان ها
و کاشت ، 95
ابعاد "پاپیلا" بین مجاور
کاشت ، 96
5 اوسئو ادغام ، 100
یان لیند ، تورد برگلوند و نیکلاوس پی لانگ
مقدمه ، 100
نصب ایمپلنت ، 100
آسیب بافتی ، 100
بهبود زخم ، 101
کاشت و برش بدون برش ، 101
فرآیند استخوان سازی ، 104
مورفوژنز استخوان سازی ، 108
الگوی کلی ادغام ایمپلنت ، 108
مشاهدات نمونه بیوپسی ، 109
6 از عملکرد لمسی پریودنتال به
کاشت Peri Osseoperception ، 112
Reinhilde Jacobs
مقدمه ، 112
زمینه روان درمانی مغز و اعصاب ، 113
مسیر عصبی حسی تریژمینال ، 113
نوروسکولاریزاسیون استخوان های فک ، 113

نورواناتومی فک پایین ، 113
نورواناتومی فک بالا ، 115
پیشینه بافت شناسی ، 115
عصب پریودنتال ، 115
عصب کشی eri کاشت ، 117
آزمایش عملکرد لمسی ، 118
ارزیابی نوروفیزیولوژیک ، 118
ارزیابی روانشناختی ، 118
عملکرد لمسی پریودنتال: تأثیر از
وضعیت دندانپزشکی ، 118
از عملکرد لمسی پریودنتال گرفته تا کاشت دور
119
از ادراک از طریق اسید گرفته تا کاشت واسطه
فعل و انفعالات حسی - حرکتی ، 120
پیامدهای بالینی کاشت واسطه
فعل و انفعالات حسی - حرکتی ، 120
نتیجه گیری ، 121
قسمت 2: اپیدمیولوژی
7 اپیدمیولوژی بیماری های پریودنتال ، 125
Panos N. Papapanou و Jan Lindhe
مقدمه ، 125
مسائل متدولوژیک ، 125
روش های آزمون: سیستم های شاخص ، 125
پریودنتیت "تعریف مورد" در اپیدمیولوژیک
مطالعات ، 127
شیوع بیماری های پریودنتال ، 130
پریودنتیت در بزرگسالان ، 130
پریودنتیت در کودکان و نوجوانان ، 135
پریودنتیت و از دست دادن دندان ، 138
عوامل خطر برای پریودنتیت ، 138
مقدمه: تعاریف ، 138
141. عوامل زمینه ای غیرقابل اصلاح ،
محیطی ، اکتسابی و رفتاری
143
سخنان خاتمه ، 154
تصدیق ، 156
قسمت 3: میکروبیولوژی
8 بیوفیلم دندانپزشکی ، 169
فیلیپ دیوید مارش
مقدمه ، 169
دهان به عنوان یک زیستگاه میکروبی ، 169
اهمیت بیوفیلم و سبک زندگی در جامعه
برای میکروارگانیسم ها ، 171
تشکیل بیوفیلم های دندانی ، 172
ساختار بیوفیلم های دندانی ، 175
ترکیب میکروبی بیوفیلم های دندانی ، 177
مزایای شفاهی میزبان یک ساکن
میکروبیوتا ، 178
سخنان خاتمه ، 179
9 حساب دندان ، 183
دیتر D. Bosshardt و Niklaus P. Lang
ظاهر و توزیع بالینی ، 183
تشکیل و ساختار حساب ، 185
اتصال به سطح دندان و ایمپلنت ، 186
ترکیب حساب ، 188
مفاهیم بالینی ، 188
نتیجه گیری ، 189
10 عفونت پریودنتال ، 191
مایک کورتیس
مقدمه ، 191
دیسبیوز میکروبیوتای دهان
193. بیماری پریودنتال
میکروسکوپ اولیه و میکروبیولوژی فرهنگی
تحقیقات ، 195
ظهور تکنیک های میکروبیولوژیک بی هوازی ، 195
تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیک هدفمند: ظهور
ویژگی ، 198
مطالعات فرهنگی و ایمونوشیمیایی ، 198
روشهای مبتنی بر اسید نوکلئیک برای باکتریها
شناسایی ، 200
آنالیزهای سرولوژیک ، 203
چالش باکتری های غیرقابل کشت ، 204
شناسایی میکروب دهانی انسان
ریزآرایه ، 205
انقلاب توالی توان عملیاتی بالا ، 206
تنوع ژنتیکی ، 206
تأثیر سبک زندگی بیوفیلم ، 208
باکتری های پریودنتال و حدت ، 210
پاتوژنز میکروبی بیماری پریودنتال ، 212
نتیجه گیری ، 216
تصدیق ، 217
11 عفونت های ایمپلنت پری ، 222
لیزا هیتز ‐ میفیلد ، ریکاردو پی تلس ،
و نیکلاوس پی. لانگ
مقدمه ، 222
تشکیل بیوفیلم ایمپلنت Peri ، 222
مشخصات سطح
223
محیط دهانی محلی ، 225
بهداشت دهان و دندان ، 226
میکروبیوتا در ارتباط با کاشت پری
سلامت مخاط ، 227
میکروبیوتا در ارتباط با کاشت پری
229
بیماران در معرض خطر عفونت های لانه گزینی ، 232
درمان ضد عفونی و میکروبیولوژیک
232
235. درمان مکانیکی غیر جراحی ، 232
درمان مکانیکی غیر جراحی و کمکی
عوامل ضد میکروبی ، 233
دسترسی جراحی و سطح کاشت
233
قسمت 4: تعاملات میزبان – انگلی
12 پاتوژنز التهاب لثه ، 241
گریگوری جی سیمور ، لئوناردو ترومبلی ،
و تورد برگلوند
مقدمه ، 241
توسعه التهاب لثه ، 241
ضایعه اولیه ، 241
ضایعه اولیه ، 243
تغییرات فردی در توسعه
244
عوامل م influثر در ایجاد التهاب لثه ، 247
عوامل میکروبیولوژیک ، 247
عوامل مستعد کننده ، 247
عوامل تعدیل کننده ، 247
پتانسیل تعمیر ، 251

13 پاتوژنز پریودنتیت ، 256
گریگوری جی سیمور ، تورد برگلوند ،
و لئوناردو ترومبلی
مقدمه ، 256
هیستوپاتولوژی پریودنتیت ، 257
ضایعه تاسیس یا پیشرونده ، 257
ضایعه پیشرفته ، 257
سلول های B در پریودنتیت ، 259
سلولهای T در پریودنتیت: Th1 / Th2
پارادایم ، 260
سرکوب ایمنی ناشی از سلول ، 260
سلولهای T و هموستاز ، 260
مشخصات سیتوکین ، 261
سلولهای CD8 T ، 261
تنظیم سیستم ایمنی در پریودنتیت ، 262
ژنتیک ، 262
پاسخ ایمنی ذاتی ، 263
ماهیت آنتی ژن ، 263
ماهیت سلول ارائه دهنده آنتی ژن ، 263
محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و
سیستم عصبی دلسوز ، 264
محور Treg / Th17 ، 264
خود ایمنی ، 265
سلول های T T ، 265
زیرمجموعه های سلول B ، 265
تخریب ماتریس بافت همبند ، 265
از دست دادن استخوان ، 266
نتیجه گیری ، 266
14 عامل تغییر دهنده ، 270
اوانتیا لالا و پانوس ن پاپاپانو
مقدمه ، 270
دیابت شیرین ، 270
مکانیسم های اساسی اثر دیابت
در پریودنتیت ، 270
تظاهرات بالینی بیمار پریودنتال
دیابت ، 272
مفاهیم مربوط به مدیریت بیمار ، 277
استعمال دخانیات ، 278
مکانیسم های اساسی اثر سیگار کشیدن
در پریودنتیت ، 279
تظاهرات بالینی بیمار پریودنتال
279
مفاهیم مربوط به مدیریت بیمار ، 280
چاقی و تغذیه ، 282
پوکی استخوان و پوکی استخوان ، 283
استرس روانشناختی ، 284
15 حساسیت ژنتیکی به بیماری پریودنتال:
بینش و چالش های جدید ، 290
Arne S. Schäfer ، Ubele van der Velden ،
Marja L. Laine و Bruno G. Loos
مقدمه ، 290
شواهد مربوط به نقش ژنتیک در پریودنتیت ، 291
وراثت پذیری ، 292
وراثت پذیری پریودنتیت تهاجمی
(پریودنتیت با شروع زودرس) ، 293
وراثت پذیری پریودنتیت مزمن ، 296
جهش ژنی تأثیر عمده ای بر بیماری انسان
و ارتباط آن با پریودنتیت ، 297
شناسایی عوامل خطر ژنتیکی از
297
آنریل ، CAMTA1 / VAMP3 ، GLT6D1 ، COX ‐ 2 ،
و NPY ، 301
امضای اپی ژنتیک ، 304
از حساسیت بیماری ژنتیکی به بهبود یافته است
مراقبت از دهان ، 306
قسمت 5: تروما از انسداد
16 ضربه از انسداد: پریودنتال
بافتها ، 313
یان لینده و اینگوار اریکسون
313. تعریف و اصطلاحات
ضربه ناشی از انسداد و پلاک
314
آنالیز مواد کالبد شکافی انسان ، 314
آزمایشات بالینی ، 316
آزمایشات حیوانات ، 317
نتیجه گیری ، 323
17 ضربه از انسداد: کاشت پری
بافت ها ، 325
نیکلاوس پی لانگ و تورد برگلوند
مقدمه ، 325
بارگذاری ارتودنسی و استخوان آلوئولار ، 325
واکنش های استخوانی در برابر بارگذاری عملکردی ، 327
بار اضافی اکلوزالی روی ایمپلنت ها ، 327
بارهای استاتیک و حلقوی روی ایمپلنت ها ، 330
بار و از دست دادن انسجام استخوان ، 331
نیروهای اکلوزال مجسمه سازی روی کاشتها ، 332
بازسازی های پشتیبانی شده از ایمپلنت دندان ، 333
قسمت 6: آسیب شناسی پریودنتال
18 التهاب القایی غیر پلاک دار
ضایعات لثه ، 339
پاله هولمستروپ و ماتس جونتل
بیماری های لثه با منشا خاص باکتریایی ، 339
بیماری های لثه با منشا ویروسی ، 340
عفونت ویروس تبخال ، 340
342. بیماری لثه با منشا قارچی
کاندیدوز ، 342
هیستوپلاسموز ، 344
ضایعات لثه با منشا ژنتیکی ، 345
فیبروماتوز لثه ارثی ، 345
346. بیماری لثه با منشا سیستمیک
اختلالات مخاطی ، 346
واکنش های آلرژیک ، 354
سایر تظاهرات لثه ای سیستمیک
355
ضایعات تروماتیک ، 357
آسیب شیمیایی ، 358
آسیب دیدگی بدنی ، 358
آسیب گرمایی ، 359
واکنش های بدن خارجی ، 360
19 پلاک ise بیماری های التهابی القایی ، 366
آنجلو ماریوتی
معیارهای طبقه بندی بیماری های لثه ، 366
التهاب لثه ناشی از پلاک ، 368
التهاب لثه ناشی از پلاک کاهش می یابد
369
بیماری های لثه همراه با درون زا
هورمون ها ، 370
التهاب لثه مرتبط با بلوغ ، 370

سیکل قاعدگی - التهاب لثه همراه ، 370
حاملگی ، بیماری های لثه همراه ، 370
بیماری های لثه همراه با داروها ، 371
371: بزرگ شدن لثه تحت تأثیر دارو
التهاب لثه مرتبط با پیشگیری از بارداری ، 372
372. بیماریهای لثه همراه با بیماریهای سیستمیک
ورم لثه مرتبط با دیابت ، 372
التهاب لثه همراه با لوسمی ، 373
اریتم لثه خطی ، 373
بیماری های لثه همراه با سو mal تغذیه ، 374
بیماری های لثه همراه با وراثت ، 374
بیماری های لثه همراه با ضایعات اولسراتیو ، 375
درمان بیماری های لثه ناشی از پلاک ، 375
اهمیت التهاب لثه ، 376
تصدیق ، 376
20 پریودنتیت مزمن ، 381
دنیس کینان ، یان لینده و لئوناردو ترومبلی
ویژگی های بالینی پریودنتیت مزمن ، 381
التهاب لثه به عنوان یک عامل خطر برای پریودنتیت مزمن ، 382
حساسیت به پریودنتیت مزمن ، 384
شیوع پریودنتیت مزمن ، 384
پیشرفت پریودنتیت مزمن ، 385
عوامل خطر برای پریودنتیت مزمن ، 385
عوامل باکتریایی ، 385
سن ، 386
سیگار کشیدن ، 386
386
استرس ، 387
ژنتیک ، 387
مبانی علمی برای درمان پریودنتیت مزمن ، 387
21 پریودنتیت پرخاشگرانه ، 390
Maurizio S. Tonetti و Andrea Mombelli
391. طبقه بندی و سندرم های بالینی
اپیدمیولوژی ، 393
دندان دندانی اولیه ، 394
دندان دایمی ، 394
396
علل و پاتوژنز ، 399
علت باکتریایی ، 400
جنبه های ژنتیکی حساسیت میزبان ، 404
جنبه های زیست محیطی حساسیت میزبان ، 407
مفاهیم فعلی ، 407
408
408. تشخیص بالینی
تشخیص میکروبیولوژیک ، 410
ارزیابی دفاع میزبان ، 410
تشخیص ژنتیکی ، 412
اصول مداخله درمانی ، 412
از بین بردن یا سرکوب بیماری زا
فلور ، 412
22 بیماری پریودنتال نکروزان ، 421
پاله هولمستروپ
نامگذاری ، 421
شیوع ، 422
مشخصات بالینی ، 422
توسعه ضایعات ، 422
دهانه های بین پروگزیمال ، 423
شکل گیری ترشح ، 424
درگیری مخاط آلوئولار ، 424
تورم غدد لنفاوی ، 424
تب و کسالت ، 425
بهداشت دهان و دندان ، 425
اشکال حاد و مکرر / مزمن نکروزان کننده
التهاب لثه و پریودنتیت ، 426
تشخیص ، 426
تشخیص افتراقی ، 426
هیستوپاتولوژی ، 427
میکروب شناسی ، 428
میکروارگانیسم ها جدا شده از
ضایعات نکروزان ، 428
پتانسیل بیماری زایی میکروارگانیسم ها ، 428
پاسخ میزبان و عوامل مستعد کننده ، 430
بیماری های سیستمیک ، 430
بهداشت دهان و دندان ضعیف ، التهاب لثه قبلی و
سابقه پریودنتال نکروزان قبلی
431
استرس روانی و ناکافی
خواب ، 431
سیگار کشیدن و مصرف الکل ، 432
قومیت قفقاز ، 432
سن جوانی ، 432
درمان ، 432
درمان فاز حاد ، 432
درمان مرحله نگهداری ، 434
23 اثر بیماری های پریودنتال بر روی عمومی
سلامتی ، 437
پانوس ن. پاپاپانو و اوانتیا لالا
مقدمه ، 437
بیماری عروقی آترواسکلروتیک ، 438
قابل قبول زیست شناسی ، 438
440. شواهد اپیدمیولوژیک
448. عوارض جانبی بارداری
تعریف ها و قابل قبول بودن بیولوژیک ، 448
449. شواهد اپیدمیولوژیک
دیابت شیرین ، 451
قابل قبول بودن بیولوژیک ، 451
452. شواهد اپیدمیولوژیک
455. انجمن های دیگر
بیماری مزمن کلیه ، 455
عفونت های ریوی ، 455
سخنان خاتمه ، 456
24 آبسه در دوره ، 463
دیوید هررا ، آری جی ون وینکلهوف ،
و ماریانو سانز
مقدمه ، 463
طبقه بندی و علت شناسی ، 463
شیوع ، 464
پاتوژنز و هیستوپاتولوژی ، 464
میکروب شناسی ، 465
466
تشخیص افتراقی ، 467
درمان ، 467
عوارض ، 469
از دست دادن دندان ، 469
انتشار عفونت ، 469
25 ضایعه از ریشه ریشه ، 472
گونار برگنهولتز ، دومنیکو ریکوچی ،
و خوزه اف سیکیرا ، جونیور
مقدمه ، 472
فرایندهای بیماری پالپ دندان ، 473
علل ، 473
پیشرفت و رویدادهای پویا ، 473
کانالهای لوازم جانبی ، 477
ضایعات بافتی پریودنتال به کانال اولیه ریشه
480
487. زخم های ریشه بعد از درمان ،
اثرات بیماری پریودنتال و پریودنتال درمانی
489

تأثیرات بیماری پریودنتال ، 489
تأثیر اقدامات درمانی پریودنتال ، 490
حساسیت عاجی ریشه ، 492
قسمت 7: آسیب شناسی ایمپلنت پری
26 موكوزیت ایمپلنت پری و
ایمپلنتیت پری ، 505
تورد برگلوند ، یان لینده و نیکلاوس پی لانگ
تعاریف ، 505
مخاط Peri ‐ ایمپلنت ، 505
موکوزیت ایمپلنت پری ، 505
ویژگی های بالینی و تشخیص ، 505
مدل های بالینی ، 506
مدل های بالینی ، 506
ایمپلنتیت پری ، 508
508. خصوصیات بالینی و تشخیص
ماده بیوپسی انسان ، 509
مدل های بالینی ، 510
شیوع بیماری های پری لانه گزینی ، 513
موکوزیت ایمپلنت پری ، 513
ایمپلنتیت پری ، 513
عوامل خطر برای پری ‐ ایمپلنتیت ، 515
515. بیماران در معرض خطر
طراحی روبنا ، 515
مشخصات سطح کاشت ، 515
نتیجه گیری ، 516
قسمت 8: بازسازی بافت
27 التیام زخم پریودنتال ، 521
هکتور اف. ریوس ، دی. کایگلر ، کریستف ا. رامزیر ،
جی. راسپرینی و ویلیام وی. جیانوبیل
مقدمه ، 521
بهبود زخم: نتایج و
521
زیست شناسی بهبود زخم ، 523
مراحل ترمیم زخم ، 523
عوامل موثر بر بهبودی ، 524
ترمیم زخم پریودنتال ، 525
التیام پس از جراحی پریودنتال ، 526
رویکردهای ترمیمی پیشرفته به پریودنتال
528
جراحی ترمیمی ، 529
بازسازی بافت هدایت شده ، 529
کاربردهای بالینی فاکتورهای رشد برای استفاده
529. در بازسازی پریودنتال
سلول درمانی برای بازسازی پریودنتال ، 530
ژن درمانی برای پریودنتال
ترمیم بافت ، 532
نتیجه گیری ، 533
تصدیق ، 533
28 مفهوم در بافت پریودنتال
احیا ، 536
تورکیلد کارینگ و یان لینده
مقدمه ، 536
جراحی پریودنتال احیا ، 537
بهبود زخم پریودنتال ، 537
ظرفیت بازسازی سلولهای استخوانی ، 542
ظرفیت احیا کننده لثه
542. سلولهای بافت همبند
ظرفیت احیا کننده پریودنتال
سلولهای رباط ، 543
نقش اپیتلیوم در زخم پریودنتال
545
جذب ریشه ، 545
مفاهیم احیا کننده ، 546
547
تغییر شکل زیستی سطح ریشه ، 548
بازسازی بافت هدایت شده ، 549
ارزیابی بازسازی پریودنتال ، 551
کاوش پریودنتال ، 551
تجزیه و تحلیل و ورود مجدد رادیوگرافی
552
روش های بافت شناسی ، 552
نتیجه گیری ، 552
فهرست ، i1
جلد 2: مفاهیم بالینی
ویرایش شده توسط نیکلاوس پی لانگ و یان لینده
قسمت 9: پروتکل های امتحان
29 معاینه بیماران ، 559
جیووانی ای سالوی ، تورد برگلوند ،
و نیکلاوس پی. لانگ
سابقه بیمار ، 559
559
سابقه اجتماعی و خانوادگی ، 559
تاریخچه دندانپزشکی ، 560
عادات بهداشت دهان و دندان ، 560
تاریخ سیگار کشیدن ، 560
تاریخچه پزشکی و داروها ، 560
آزمایش ژنتیک قبل از پریودنتال و کاشت
560
علائم و نشانه های بیماری های پریودنتال
و ارزیابی آنها ، 560
لثه ، 562
مخاط کراتینه شده در محل های گیرنده ایمپلنت ، 563
رباط پریودنتال و سیمان ریشه ، 563
استخوان آلوئولار ، 569
تشخیص ضایعات پریودنتال ، 569
التهاب لثه ، 570
پارودونتیت ، 570
وضعیت بهداشت دهان و دندان ، 571
معاینات اضافی دندانپزشکی ، 571
نتیجه گیری ، 571
30 تصویربرداری تشخیصی پریودنتال
و بیمار ایمپلنت ، 574
برنارد کوونگ
مقدمه ، 574
تفسیر معاینه رادیولوژیک ، 575
پیش نیازهای اساسی ، 576
آناتومی رادیولوژیک ، 576
آسیب شناسی ، 576
روش تصویربرداری ، 577
شرایط مشاهده ، 577

مراحل اصلی تفسیر ، 577
تشخیص وجود ناهنجاری ، 577
ارزیابی رادیولوژیک ضایعه ، 577
تفسیر یافته ها ، 580
تفسیر رادیولوژیک در رابطه با التهاب
بیماری پریودنتال ، 580
ویژگی های کلیدی رادیولوژی ، 580
عوامل مرتبط ، 590
51. تشخیص افتراقی
آسیب شناسی شامل سایر مناطق فک
و سازه های مجاور ، 591
فراوانی رادیولوژیک پریودنتال
591
تصویربرداری از ایمپلنت ، 591
593
رادیوگرافی داخل دهانی ، 593
رادیوگرافی پانوراما ، 596
توموگرافی متعارف ، 598
چند ردیابی / چند ردیاب محاسبه شده است
توموگرافی و پرتو مخروطی محاسبه می شود
توموگرافی ، 598
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ، 603
مقایسه سطح دوز تابش ، 604
31 بیمار R ارزیابی خطر ویژه برای کاشت
درمان ، 609
جیووانی ای سالوی و نیکلاوس پی لانگ
مقدمه ، 609
عوامل سیستمیک ، 609
609
داروها ، 611
سن ، 612
ملاحظات رشد ، 612
پریودنتیت درمان نشده و عادات بهداشت دهان و دندان ، 612
سابقه پریودنتیت درمان شده ، 613
مطابقت با درمان پریودنتال حمایتی ، 613
تاریخ سیگار کشیدن ، 614
614. ویژگی حساسیت ژنتیکی
نتیجه گیری ، 615
قسمت 10: پروتکل های برنامه ریزی درمان
32 برنامه ریزی درمانی بیماران مبتلا به
61. بیماری های پریودنتال
جیووانی ای سالوی ، یان لینده ،
و نیکلاوس پی. لانگ
مقدمه ، 621
اهداف درمان ، 621
فاز سیستمیک ، 622
مرحله اولیه (بهداشتی) ، 622
مرحله اصلاحی (اضافی)
622
مرحله نگهداری (پریودنتال حمایتی)
622)
غربالگری بیماری پریودنتال ، 622
معاینه پریودنتال پایه ، 622
تشخیص ، 624
برنامه ریزی درمان ، 625
برنامه درمان اولیه ، 625
پیش آگهی پیش تک دندان ، 626
ارائه پرونده ، 628
سخنان خاتمه ، 633
گزارش مورد ، 633
بیمار S.K. (مرد ، 35 ساله) ، 635
33 برنامه ریزی درمانی برای درمان ایمپلنت در
641. بیمار مبتلا به سازش پریودنتال
Jan L. Wennström و Niklaus P. Lang
پیش بینی درمان ایمپلنت در پریودنتال
641
راهبردها در برنامه ریزی درمانی ، 642
تصمیمات درمانی: گزارش موارد ، 642
بخشهای خلفی ، 642
دندان در برابر کاشت ، 645
پریودنتیت تهاجمی ، 645
مشکلات خنده ، 646
مشکل تک دندان در ناحیه زیبایی ، 650
نتیجه گیری ، 650
34 فاز سیستمیک درمانی ، 654
نیکلاوس پی. لانگ ، کریستف ا. رامزیر ،
و هانس ‐ رودولف باور
مقدمه ، 654
محافظت از تیم دندانپزشکی و سایر بیماران
654
حفاظت از سلامت بیمار ، 655
پیشگیری از عوارض ، 655
عفونت ، به طور خاص آندوکاردیت باکتریایی ، 655
خونریزی ، 656
حوادث قلبی عروقی ، 657
واکنش های آلرژیک و تداخلات دارویی ، 657
بیماری های سیستمیک ، اختلالات یا شرایط تأثیرگذار
657
داروهای خاص: بیس فسفونات ها به عنوان یک تهدید
657
کنترل اضطراب و درد ، 658
مشاوره ترک دخانیات ، 658
نتیجه گیری ، 659
قسمت 11: درمان پریودنتال اولیه
(کنترل عفونت)
353 مصاحبه انگیزشی ، 663
کریستف ا. رامزیر ، جانی ای سووان ،
و دلوین کتلی
مشاوره تغییر رفتار بهداشتی در
663
664
ارتباط با بیمار پریودنتال ، 664
OARS ، 665
درک مصاحبه انگیزشی ، 665
اصول کلی ، 666
مشاوره دادن ، 666
تنظیم دستور کار ، 667
مقیاس آمادگی ، 667
شواهد مصاحبه انگیزشی ، 668
شواهد در مراقبت های بهداشتی عمومی ، 668
شواهد در مراقبت از دندان ، 668
پارچه فعال سازی بیمار ، 670
باند I: ایجاد رابطه ، 670
باند II: تبادل اطلاعات ، 672
باند III: بسته شدن ، 672
روبان A: سبک ارتباطی ، 672
روبان B: ابزار تغییر رفتار بهداشت ، 672
672
انگیزه بهداشت دهان و دندان I، 672
انگیزه بهداشت دهان و دندان II ، 673
قطع مصرف دخانیات ، 674
نتیجه گیری ، 675

36 کنترل پلاک مکانیکی Supragingival ، 677
فریدوس ون در وایدن ، شیار دیگر داگمار ،
خوزه جی ایچوریا و یان لینده
اهمیت برداشتن پلاک فوق لثه ، 677
کنترل خودکار پلاک ، 678
مسواک زدن ، 679
انگیزه ، 679
آموزش بهداشت دهان و دندان ، 680
مسواک زدن ، 680
مسواک دستی ، 680
مسواک های برقی (قدرت) ، 687
مسواک فعال برقی (یونی) ، 690
نظافت بین دندانی ، 690
نخ دندان و نوار دندان ، 691
چوب های چوبی ، 692
برس های بین دندانی ، 693
کمکهای الحاقی ، 695
آب جت دندانپزشکی / آبیاری خوراکی ، 695
پاک کننده های زبان ، 696
برس ، اسفنج یا حوله های دندان ، 697
697
عوارض جانبی ، 698
698
سایش مسواک ، 699
اهمیت آموزش و انگیزه در مکانیک
کنترل پلاک ، 701
قدردانی ، 703
37 بیوفیلم شیمیایی دهان و دندان
کنترل ، 717
دیوید هررا و خورخه سرانو
منطق کنترل بیوفیلم فوق لثه ، 717
محصولات بهداشت دهان و دندان ، 718
کنترل بیوفیلم مکانیکی ، 718
محدودیت ها ، 718
کنترل بیوفیلم شیمیایی ، 718
مکانیسم عمل ، 719
دسته بندی فرمول ها، 720
ویژگی های ایده آل ، 720
ارزیابی فعالیت مواد شیمیایی
کنترل بیوفیلم ، 720
مطالعات آزمایشگاهی ، 720
مطالعات داخل بدن ، 721
صفحه اصلی tr از آزمایشات بالینی استفاده کنید ، 722
عوامل فعال ، 723
آنتی بیوتیک ، 723
آنزیم ها ، 723
الکلهای آمینی ، 723
مواد شوینده ، 724
عوامل اکسیژن ساز ، 724
نمکهای فلزی ، 724
فلوراید استنوس ، 724
سایر فلوریدها ، 725
محصولات طبیعی ، 725
روغنهای اساسی ، 725
تریکلوسان ، 726
بیسبیگوانیدس ، 727
ترکیبات آمونیوم کواترنر ، 730
هگزتیدین ، ​​730
ید پوویدون ، 731
سایر محصولات ارزیابی شده ، 731
رویکردهای آینده ، 731
قالبهای تحویل ، 731
دهان شستشو ، 731
732
ژل ، 732
آدامس ، 732
لاک الکل ، 732
لوزی ها ، 732
آبیاری ، 733
اسپری ، 733
دستگاه های انتشار پایدار ، 733
علائم بالینی برای کنترل پلاک شیمیایی:
انتخاب عوامل ، 733
یکبار مصرف ، 733
استفاده کوتاه مدت برای پیشگیری از دندانپزشکی
شکل گیری بیوفیلم ، 733
استفاده کوتاه مدت برای درمان ، 734
استفاده طولانی مدت برای پیشگیری از دندانپزشکی
تشکیل بیوفیلم ، 735
استفاده طولانی مدت برای جلوگیری از موارد دیگر
شرایط دهانی ، 735
نتیجه گیری ، 736
38 درمان غیر جراحی ، 749
Jan L. Wennström و Cristiano Tomasi
مقدمه ، 749
هدف ابزار جراحی / ریشه غیر جراحی ، 749
دبریدمان ، مقیاس گذاری و برنامه ریزی ریشه ، 750
ابزارهایی که برای جیب / ریشه غیر جراحی استفاده می شود
دبریدمان ، 750
ابزار دستی ، 750
ابزارهای صوتی و مافوق صوت ، 753
دستگاه های لیزر ابلیشن ، 754
رویکردهای تخریب زیر لثه ، 755
پروتکل های ابزار دهان کامل ، 755
پروتکل های ضد عفونی کامل دهان ، 755
نتایج بالینی به دنبال رویکردهای مختلف
756
نتایج میکروبیولوژیک به دنبال رویکردهای مختلف
756
ملاحظات مربوط به انتخاب ابزار
و رویکرد درمان ، 759
انتخاب سازها ، 759
انتخاب رویکرد درمان ، 759
ارزیابی مجدد پس از جراحی اولیه غیر جراحی
درمان پریودنتال ، 760
اثر تکرار جیب / ریشه غیر جراحی
761
قسمت 12: درمان اضافی
39 جراحی پریودنتال: دسترسی درمانی ، 767
Jan L. Wennström و Jan Lindhe
مقدمه ، 767
تکنیک های جراحی پریودنتال جیبی ، 767
روش های جراحی لثه ، 768
روش های فلپ ، 770
فلپ اصلاح شده ویدمن ، 773
روش های احیا ، 777
روش های دیستال گوه ، 778
جراحی استخوان ، 780
استئوپلاستی ، 780
استئکتومی ، 781
رهنمودهای کلی برای جراحی پریودنتال ، 782
اهداف درمان جراحی ، 782
علائم درمان جراحی ، 782
موارد منع مصرف برای جراحی پریودنتال ، 783
بی حسی موضعی در جراحی پریودنتال ، 783

ابزارهای مورد استفاده در جراحی پریودنتال ، 785
انتخاب روش جراحی ، 788
ابزار دقیق سطح ریشه ، 790
تهویه / اصلاح زیست سطحی ریشه ، 791
بخیه زدن ، 791
پانسمان پریودنتال ، 792
کنترل درد بعد از عمل ، 794
794
نتیجه درمان پریودنتال جراحی ، 795
بهبودی به دنبال جیب درمانی ، 795
نتیجه بالینی دسترسی درمانی جراحی در
796. مقایسه با درمان غیر جراحی ، 796
40 درمان Furcation ‐ دندانهای درگیر ، 805
جیانفرانکو کارنوال ، روبرتو پونتوریو ،
و جان لینده
اصطلاحات ، 805
آناتومی ، 806
دندان مولر فک ، 806
پرمولر فک بالا ، 807
دندان مولر فک پایین ، 807
دندانهای دیگر ، 808
808
کاوشگر ، 810
رادیوگرافی ، 810
81. تشخیص افتراقی
تروما از انسداد ، 811
درمان ، 812
مقیاس گذاری و برنامه ریزی ریشه ، 812
پلاستیک خزنده ، 812
آماده سازی تونل ، 814
تفکیک و برداشت ریشه ، 814
بازسازی نقص فورکاسیون ، 822
استخراج ، 825
پیش آگهی ، 825
نتیجه گیری ، 828
41 ریشه و پریودنتیکس ، 830
گونار برگنهولتز ، دومنیکو ریکوچی ،
بئاتریس سیگریست ‐ گلدنر و ماتیاس زهندر
مقدمه ، 830
فرآیندهای عفونی با منشا end ریشه در
پریودنتیم ، 831
ویژگی های کلی ، 831
ارائه های بالینی ، 832
تشخیص ضایعات با منشا origin ریشه از
پریودنتیت ، 834
ضایعات اندو پریو: تشخیص و درمان
838
درمان ریشه و پریودنتال
ضایعات ، 840
سوراخ ریشه یاتروژنیک ، 841
واقعه ، 841
تشخیص ، 841
رویکردهای درمانی ، 841
شکستگی های عمودی ریشه ، 843
مکانیسم ها ، 843
واقعه ، 844
علائم و نشانه های بالینی ، 845
تشخیص ، 848
ملاحظات درمانی ، 849
اشک سیمانی ، 849
849
ناهنجاری های ریشه ، 850
تشخیص ، 850
ملاحظات درمانی ، 850
جذب مجدد سطح ریشه ، 850
تجزیه ریشه مهاجم دهانه رحم ، 851
42 درمان موکوزیت ایمپلنت پری
و Peri ‐ ایمپلنتیت ، 861
تورد برگلوند ، نیکلاوس پی لانگ و یان لیند
مقدمه ، 861
استراتژی های درمان ، 861
درمان غیر جراحی ، 861
جراحی درمانی ، 862
ضد عفونی سطح ایمپلنت ، 864
روش های بازسازی ، 865
ادغام مجدد استخوان ، 865
نتیجه گیری ، 868
43 آنتی بیوتیک در درمان پریودنتال ، 870
آندره مومبلی و دیوید هررا
مقدمه ، 870
اصول استفاده از آنتی بیوتیک در پریودنتزی ، 871
آیا پریودنتیت عفونت است و باید هم باشد
871
مشخصات خاص پریودنتال
871
آیا درمان ضد میکروبی باید به طور خاص انجام شود
872
مسیرهای انتقال دارو ، 872
آنتی بیوتیک سیستمیک ، 873
درمان دارویی ضد میکروبی ترکیبی ، 875
واکنشهای جانبی ، 876
درمان ضد میکروبی سیستمیک در
آزمایشات بالینی ، 876
زمان آنتی بیوتیک درمانی سیستمیک ، 877
انتخاب بیمارانی که ممکن است بیشترین سود را از آنها ببرند
آنتی بیوتیک سیستمیک ، 878
به حداقل رساندن خطر توسعه
مقاومت آنتی بیوتیکی ضد میکروبی ، 880
درمان ضد میکروبی موضعی ، 881
درمان ضد میکروبی موضعی در آزمایشات بالینی ، 881
پماد و میکروسفرهای مینوسیکلین ، 881
داکسی سایکلین در یک ماده تخریب پذیر قابل تجزیه است
پلیمر ، 882
ژل مترونیدازول ، 882
تتراسایکلین در یک پلاستیک غیر قابل جذب
همکار ، پلیمر ، 882
ژل آزیترومایسین ، 883
محصولات کلرهگزیدین ، ​​883
ارزیابی مقایسه ای درمان
883
آنتی بیوتیک های محلی در عمل بالینی ، 884
نتیجه گیری ، 884
44 داروی محلی برای درمان
891
Maurizio S. Tonetti و Pierpaolo Cortellini
مقدمه ، 891
فارماکوکینتیک پریودنتال ، 892
حجم و ترخیص جیب ، 892
توسعه زایمان موضعی پریودنتال
892
اثرات ضد میکروبی دستگاه های تحویل محلی ، 893
کارایی دستگاه های تحویل محلی ، 894
علائم بالینی برای درمان پریودنتیت
896
896
گروه های ویژه بیماران ، 896
نتیجه گیری ، 897

قسمت سیزدهم: درمان ترمیمی
45 درمان پریودنتال احیا ، 901
Pierpaolo Cortellini و Maurizio S. Tonetti
مقدمه ، 901
طبقه بندی و تشخیص استخوان پریودنتال
نقص ، 901
علائم بالینی ، 903
اثرات و مزایای بلند مدت بازسازی ، 903
908. مدرکی برای کارآیی و اثربخشی بالینی
عوامل پیش آگهی بیمار ، نقص و دندان ، 911
عوامل بیمار ، 912
عوامل نقص ، 913
عوامل دندان ، 914
عوامل موثر بر نتایج بالینی در
915
ارتباط رویکرد جراحی ، 915
رویکرد جراحی برای نقص داخل استخوانی ، 918
فلپ های محافظ پاپیلا ، 918
رژیم بعد از عمل ، 934
دوره بعد از عمل و عوارض جانبی موضعی ، 934
عوارض جراحی و بعد از جراحی ، 935
مواد مانع برای جراحی ترمیمی ، 937
مواد غیر قابل جذب ، 937
مواد قابل جذب قابل جذب ، 937
غشای نقص داخل استخوانی ، 938
غشاهای مربوط به درگیری خشن ، 938
پیوند جایگزینی استخوان ، 943
پیوند برای نقص داخل استخوانی ، 943
گرافت برای درگیری با خز ، 945
942. بازسازی مواد فعال بیولوژیکی
عوامل رشد برای نقص داخل استخوانی ، 947
فاکتورهای رشد برای درگیری پوستی ، 947
مشتقات ماتریس مینا برای intrabony
نقص ، 948
مشتقات ماتریس مینا برای فورکاسیون
949
ترکیبی درمانی ، 949
درمان ترکیبی برای نقص داخل استخوانی ، 949
درمان ترکیبی برای فورکاسیون
953
اصلاح زیست زیست محیطی ریشه ، 954
پتانسیل بالینی و محدودیت ها برای بازسازی ، 954
استراتژی های بالینی ، 955
نمودارهای بالینی ، 957
نتیجه گیری ، 960
46 درمان موکوژینگوال: پلاستیک پریودنتال
جراحی ، 969
Jan L. Wennström و Giovanni Zucchelli
مقدمه ، 969
تقویت لثه ، 970
ابعاد لثه و سلامت پریودنتال ، 970
رکود بافت حاشیه ای ، 972
رکود بافت حاشیه ای و ارتودنسی
درمان ، 975
ابعاد لثه و درمان ترمیمی ، 978
علائم تقویت لثه ، 979
روشهای افزایش لثه ، 979
بهبودی به دنبال افزایش لثه
981
پوشش ریشه ، 985
رویه های پوشش ریشه ، 987
انتخاب روش جراحی برای ریشه
1001
نتیجه بالینی پوشش ریشه
1002
ترمیم بافت نرم در برابر پوشانده شده
سطح ریشه ، 1007
بازسازی پاپیلای بین دندانی ، 1010
تکنیک های جراحی ، 1011
1013. روشهای طولانی کردن تاج ، 1013
نمایش بیش از حد لثه ، 1013
قرار گرفتن در معرض ساختار دندان سالم ، 1016
رویش دندان خارج رحمی ، 1019
خط الرأس بی تغییر ، 1022
جلوگیری از فروپاشی بافت نرم به دنبال دندان
استخراج ، 1023
اصلاح نقص برجستگی با استفاده از نرم
پیوند بافت ، 1025
روش های جراحی برای افزایش پشته ، 1025
47 جراحی پلاستیک پریودنتال ، 1043
Rino Burkhardt و Niklaus P. Lang
تکنیک های جراحی در دندانپزشکی: توسعه
مفاهیم ، 1043
مفاهیم در جراحی میکروسکوپی ، 1044
بزرگنمایی ، 1044
سازها ، 1049
مواد بخیه ، 1049
مفاهیم آموزشی: جراحان و دستیاران ، 1052
نشانه ها و محدودیت های بالینی ، 1053
مقایسه با موشی زایی معمولی
1055. مداخلات
قسمت 14: جراحی برای نصب ایمپلنت
48 جراحی پیزوالکتریک به صورت دقیق و انتخابی
برش استخوان ، 1063
استفان استوبینگر و نیکلاوس پی لانگ
زمینه و اصول فیزیکی ، 1063
مشخصات فنی استخوان پیزوالکتریک
1064. جراحی
کاربرد جراحی پیزو ، 1064
مزایای بالینی و بیولوژیکی جراحی پیزو ، 1065
آماده سازی سایت ایمپلنت پیزوالکتریک ، 1067
کاربردهای بالینی جراحی پیزوالکتریک ، 1067
ارتفاع کف سینوس ، 1068
پیوند استخوان ، 1069
جانبی عصب آلوئول تحتانی ، 1069
1070
جراحی ارتودنسی ، 1070
نتیجه گیری ، 1071
49 زمان قرار دادن ایمپلنت ، 1073
Christoph H.F. Hämmerle ، Maurício Araújo ،
و جان لینده
مقدمه ، 1073
قرار دادن نوع 1 به عنوان بخشی از همان عمل جراحی
روش و بلافاصله پس از دندان
استخراج ، 1075
تغییرات ریج همراه با ایمپلنت
قرار دادن ، 1075
پایداری کاشت ، 1081
قرار دادن نوع 2: پوشش کامل بافت نرم
از سوکت دندان ، 1082
قرار دادن نوع 3: پر شدن استخوان به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده است
در سوکت استخراج ، 1083
قرار دادن نوع 4: فرآیند آلوئول در زیر بهبود می یابد
از دست دادن دندان ، 1083

مفاهیم بالینی ، 1084
هدف درمان ، 1084
موفقیت در درمان و نتایج بلند مدت ، 1086
نتیجه گیری ، 1086
قسمت 15: ریج درمانی ترمیمی
50 روش افزایش دامنه ، 1091
هکتور اف. ریوس ، فابیو ویگنولتی ،
ویلیام وی. جیانوبیل و ماریانو سانز
مقدمه: اصول موجود در استخوان آلوئول
احیا ، 1091
ارتقا بسته شدن اولیه زخم ، 1093
تقویت تکثیر سلولی و
1093
محافظت از ثبات اولیه زخم و
یکپارچگی ، 1093
اهداف درمان ، 1093
1094. تشخیص و برنامه ریزی درمانی
بیمار ، 1094
طبقه بندی نقص ، 1094
روش های درمانی افزایش استخوان ، 1096
اصول بیولوژیک بازسازی استخوان هدایت شده ، 1096
مواد احیا کننده ، 1096
غشاهای سد کننده ، 1096
پیوند استخوان و جایگزین های استخوان ، 1097
نتایج مبتنی بر شواهد برای افزایش خط الراس
1099
حفاظت از پشته ، 1099
بازسازی استخوان در پریزهای استخراج تازه ، 1099
افزایش خط الراس افقی ، 1101
تقسیم / انبساط ریج ، 1103
افزایش خط الراس عمودی ، 1103
فناوری های نوظهور ، 1105
عوامل رشد ، 1105
سلول درمانی ، 1106
ماتریس های داربست برای رساندن سلول ها و ژن ها ، 1106
چشم انداز آینده ، 1108
نتیجه گیری ، 1109
قدردانی ، 1109
51 ارتفاع طبقه سینوس فک بالا ، 1115
Bjarni E. Pjetursson و Niklaus P. Lang
مقدمه ، 1115
گزینه های درمان در فک بالا ، 1116
ارتفاع کف سینوس با رویکرد جانبی ، 1117
آناتومی سینوس فک بالا ، 1117
معاینه جراحی ، 1118
موارد مصرف و موارد منع مصرف ، 1118
تکنیک های جراحی ، 1118
1122. مراقبت های بعد از جراحی
عوارض ، 1122
مواد پیوند ، 1123
موفقیت و بقای کاشت ، 1125
ارتفاع کف سینوس با رویکرد ترانس
(تکنیک استئوتوم) ، 1128
موارد مصرف و موارد منع مصرف ، 1128
روش جراحی ، 1128
1132. مراقبت بعد از عمل
عوارض ، 1133
ماده پیوند ، 1133
موفقیت و بقای کاشت ، 1134
کاشت کوتاه ، 1134
نتیجه گیری و پیشنهادات بالینی ، 1136
قسمت شانزدهم: درمان اکلوزال و پروتز
پروتزهای دندانی ثابت To پشتیبانی شده از 52 دندان ، 1143
Jan Lindhe و Sture Nyman
علائم بالینی تروما از انسداد ، 1143
نقص استخوانی زاویه ای ، 1143
افزایش تحرک دندان ، 1143
تحرک پیشرونده (در حال افزایش) دندان ، 1143
تاج حرکتی دندان تاج / جابجایی ریشه ، 1143
تحرک اولیه و ثانویه دندان ، 1143
ارزیابی بالینی تحرک دندان (فیزیولوژیک
و تحرک پاتولوژیک دندان) ، 1145
درمان افزایش تحرک دندان ، 1146
وضعیت 1 ، 1146
وضعیت 2 ، 1147
وضعیت 3 ، 1147
وضعیت 4 ، 1150
وضعیت 5 ، 1152
53 ایمپلنت در دندانپزشکی ترمیمی ، 1156
نیکلاوس پی لانگ و جیووانی ای سالوی
مقدمه ، 1156
مفاهیم درمانی ، 1156
اهداف درمانی محدود ، 1157
مفهوم قوس دندانی کوتاه شده ، 1157
علائم کاشت ، 1158
افزایش راحتی جویدن ذهنی ، 1158
حفظ دندان سالم یا بازسازی ، 1159
جایگزینی مفقودین مهم استراتژیک
دندان ، 1160
نتیجه گیری ، 1163
54 ایمپلنت در منطقه اولویت زیبایی ، 1165
رونالد ای یونگ و رینو بوركارد
مقدمه ، 1165
اهمیت زیبایی شناسی در ایمپلنتولوژی و آن
تأثیر بر کیفیت زندگی بیمار ، 1165
فرآیند تصمیم گیری و آگاهانه
رضایت ، 1166
تشخیص و تجزیه و تحلیل خطر قبل از عمل ، 1167
اندازه گیری های بالینی ، 1167
تصویر ‐ تشخیصی هدایت شده ، 1168
تجسم نتایج احتمالی برای تشخیص
و به اطلاع بیماران ، 1168
چک لیست ها و ارزیابی ریسک (نشانه ها)
و موارد منع مصرف) ، 1169
ترمیم های موقت و زمان درمان
توالی ها ، 1172
فاز 1: از کشیدن دندان تا کاشت
قرار دادن ، 1172
فاز 2: از کاشت ایمپلنت تا تکیه گاه
اتصال ، 1175
مرحله 3: از اتصال تکیه گاه تا فینال
قرار دادن تاج / پل ، 1177
ملاحظات جراحی هنگام کار با ایمپلنت ها
در منطقه اولویت زیبایی ، 1179
جنبه های جراحی برای زخم دست نخورده
شفابخشی ، 1179
برش ها و طرح های فلپ ، 1180
مفاهیم بالینی برای یک دندان از دست رفته ، 1182
سایتهایی با کمبود بافت جزئی یا کم ، 1182
سایتهایی با بافت گسترش یافته یا شدید
کمبودها ، 1182
مفاهیم بالینی برای چندین دندان از دست رفته ، 1185
سایتهایی با کمبود بافت جزئی ، 1190

سایتهایی با کمبود بافت گسترده ، 1190
سایتهایی با کمبود شدید بافت ، 1196
بازسازی پروتز در ناحیه زیبایی
اولویت ، 1201
پیچ ‐ در مقابل سیمان حفظ شده است
1201
پیش ساخته استاندارد در مقابل سفارشی
1207
ظروف چینی used به ‐ فلز در مقابل همه سرامیک ها تبدیل شده است
1208
شکست های زیبایی ، 1209
طبقه بندی شکستهای زیبایی ، 1210
توصیه هایی برای درمان مجدد زیبایی
1210
سخنان و دیدگاه های نهایی ، 1213
55 ایمپلنت در دندان خلفی ، 1218
رونالد ای یونگ ، دانیل اس توما و اورس سی بلسر
مقدمه ، 1218
علائم ایمپلنت در دندان خلفی ، 1219
مسائل جنجالی ، 1221
ملاحظات عمومی و تصمیم گیری برای
کاشت در دندان خلفی ، 1221
تصمیم گیری بین ایمپلنت پشتیبانی می شود
بازسازی و دندانپزشکی ثابت با پشتیبانی دندان
مصنوعی ، 1221
ترمیم های کاشت با واحدهای کنسول ، 1223
ترکیبی از ایمپلنت و دندان طبیعی
پشتیبانی ، 1224
ترمیم تقسیم شده در مقابل تک واحد چند
کاشت خلفی مجاور ، 1225
طولانی ترین در مقایسه با کاشت های کوتاه تر ،
از جمله تأثیر نسبت کاشت به crown به، ، 1226
کاشت در مکانهایی با استخوان عمودی کشیده
کمبود حجم ، 1227
تشخیص قبل از عمل و موقت
1233. بازسازی ، در دندان خلفی
تشخیص مصنوعی قبل از عمل ، 1233
تشخیص رادیوگرافی سه بعدی
و برنامه ریزی ، 1233
مفاهیم بالینی برای ترمیم شرایط پایان آزاد
با پروتزهای پشتیبانی شده با کاشت ثابت ، 1235
تعداد ، اندازه و توزیع کاشت ، 1235
مفاهیم بالینی برای خلفی متصل به دندان چند واحدی
ترمیم کاشت ، 1238
تعداد ، اندازه و توزیع کاشت ، 1238
مفاهیم بالینی برای دندان تک خلفی خلفی
جایگزین ، 1241
ترمیم دندانهای تک عدد Premolar ، 1241
ترمیم دندانهای تک دندان با اندازه مولار ، 1244
بازسازی پروتز در دندان خلفی ، 1245
بارگیری مفاهیم برای دندان خلفی ، 1245
پیچ ‐ در مقابل سیمان حفظ شده است
بازسازی ، 1247
معیارهای انتخاب برای انتخاب مواد ترمیمی
(تکیه ها / تاج ها) ، 1248
سخنان و دیدگاه های نهایی ، 1254
تقدیرنامه ها ، 1254
56 نقش ایمپلنت – ایمپلنت‐ و دندان – کاشت‐
پروتزهای ثابت ثابت پشتیبانی شده ، 1262
کلارک ام. استنفورد و لیندون اف کوپر
مقدمه ، 1262
ارزیابی بیمار ، 1262
برنامه ریزی درمان ایمپلنت برای قوس بی دندانی ، 1264
طراحی پروتز و جایگزینی دندان با قوس کامل
1264
دندان مصنوعی کامل با قوس ثابت ، 1264
طراحی پروتز و دندان تا حدی بی دندانی
درمان جایگزین ، 1265
قلم موی کنسول ، 1267
موقتاً فوری ، 1269
معایب ایمپلنت - کاشت جزئی ثابت
دندان مصنوعی ، 1269
پروتزهای ثابت جزئی کاشت دندان ، 1270
نتیجه گیری ، 1272
57 عارضه مرتبط با کاشت ed پشتیبانی می شود
مرمت ، 1276
کلارک ام. استنفورد ، لیندون اف کوپر ،
و ی. جون کو
مقدمه ، 1276
عوارض بالینی در ثابت ثابت
ترمیم ، 1276
عوارض بالینی در ایمپلنت پشتیبانی می شود
ترمیم ، 1278
عوارض بیولوژیک ، 1278
عوارض مکانیکی ، 1281
سایر مسائل مربوط به عوارض پروتز ، 1286
زاویه ایمپلنت و پروتز
عوارض ، 1286
پیچ ‐ در مقابل سیمان ‐ حفظ شده
ترمیم ، 1287
تکیه گاه های سرامیکی ، 1288
عوارض زیبایی ، 1288
میزان موفقیت / بقا از ایمپلنت پشتیبانی می شود
پروتزها ، 1290
نتیجه گیری ، 1290
قسمت 17: ارتودنسی و پریودنتیکس
58 حرکت دندان در پریودنتال
بیمار مصالحه شده ، 1297
ماریانو سانز و کنچیتا مارتین
مقدمه: اصول بیولوژیک دندان ارتودنسی
جنبش ، 1297
تشخیص پریودنتال و ارتودنسی ، 1298
برنامه ریزی درمانی ، 1300
ملاحظات پریودنتال ، 1300
ملاحظات ارتودنسی ، 1301
درمان ارتودنسی ، 1305
حرکات خاص ارتودنسی دندان ، 1305
حرکات اکستروژن ، 1305
قائم مولی ، 1308
حرکات دندان ارتودنسی از طریق
استخوان قشر مغز ، 1308
حرکات نفوذی دندان ، 1311
حرکات ارتودنسی دندان و پریودنتال
احیا ، 1316
مهاجرت پاتولوژیک دندان ، 1320
درمان چند رشته ای مشکلات زیبایی ، 1321
59 ایمپلنت که برای ارتودنسی استفاده می شود
لنگرگاه ، 1325
مارک A. شوتزل و نیکلاوس پی. لانگ
مقدمه ، 1325
تکامل کاشت برای لنگرگاه ارتودنسی ، 1326
کاشت پروتز برای لنگرگاه ارتودنسی ، 1326
واکنش استخوان به بارگذاری ایمپلنت ارتودنسی

موارد استفاده برای کاشت دهان مصنوعی
برای لنگرگاه ارتودنسی ، 1329
لنگرگاه پروتز ایمپلنت خوراکی در حال رشد
بیماران ارتودنسی ، 1329
کاشت ارتودنسی به عنوان لنگرگاه موقت
دستگاه ها ، 1332
طرح ها و ابعاد کاشت ، 1332
سایت های درج برای کاشت پالاتال ، 1333
کاشت قصر و اثرات احتمالی آنها
در بیماران در حال رشد ، 1334
روشهای بالینی و برنامه زمان بندی بارگیری
برای نصب کاشت پالاتال ، 1336
کاشت ارتودنسی مستقیم یا غیرمستقیم
لنگرگاه ، 1338
ثبات و میزان موفقیت ، 1339
برداشتن ایمپلنت ، 1339
مزایا و معایب ، 1340
نتیجه گیری ، 1341
قسمت 18: مراقبت های حمایتی
60 پریودنتال درمانی حمایتی ، 1347
نیکلاوس پی
Giovanni E. Salvi و Maurizio S. Tonetti
تعریف ، 1347
پارادایم های اساسی برای جلوگیری از پریودنتال
بیماری ، 1348
بیماران در معرض خطر پریودنتیت بدون حمایت
پریودنتال درمانی ، 1350
درمان پریودنتال حمایتی برای بیماران مبتلا به
التهاب لثه ، 1351
درمان پریودنتال حمایتی برای بیماران مبتلا به
پریودنتیت ، 1352
ارزیابی خطر مداوم چند سطحی ، 1353
ارزیابی ریسک پریودنتال موضوع ، 1354
محاسبه پریودنتال فردی بیمار
ارزیابی ریسک ، 1359
ارزیابی خطر دندان ، 1359
ارزیابی ریسک سایت ، 1361
ارزیابی رادیوگرافی بیماری پریودنتال
پیشرفت ، 1362
اجرای بالینی ، 1362
اهداف پریودنتال حمایتی
درمان ، 1363
پریودنتال درمانی حمایتی روزانه
تمرین ، 1364
معاینه ، ارزیابی مجدد ، و
تشخیص ، 1364
انگیزه ، آموزش مجدد ، و
ابزار دقیق ، 1365
درمان سایتهای آلوده مجدد ، 1366
پرداخت ، فلوراید و تعیین فراخوان
فاصله ، 1366
فهرست ، i1

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

01.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583