جمعه 6 خرداد 1401

بخشهای کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vi مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :


حجم فایل : 1.04 MB

 مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

Comparison of the effect of two types of carbamide peroxide on teeth whitening (in-vitro)

 ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪاﻣﺮوزه ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاد در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖﺑﺴﺰاﯾﯽدارد، درﻣﺎنﻫﺎيﺳﻔﯿﺪﮐﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎ رو ﺑـﻪ  اﻓــﺰاﯾﺶاﺳــﺖ. اﯾــﻦﺗﺤﻘﯿــﻖﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪﺑــﯿﻦاﺛﺮﺑﺨﺸــﯽدو ﻣــﺎده ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎﯾــﺪﭘﺮاﮐﺴــﺎﯾﺪ ایرانی ( کیمیا) با مشابه خارجی (opalescence pf) بر روی میزان سفید کردن دندانهای تغییر رنگ یافته اجرا گردید

این تحقیق به صورت تجربی و آزمایشگاهی و بر روی 30 دندان انسایزر سانترال سالم خارج شده انجام شد.

کانال دندانها به روش step-back آماده سازی و به روش لترال پر شد و سپس تا یک میلیمتری زیر cej بوسیله زینک فسفات کف بندی شد و پس از تآن به مدت ۲۴ ساعت داخل محلول هیپوکلریت سدیم قرار داده شد سپس به وسیله دستگاه سانتریفوژ و خون تازه تغییر رنگ دندانها انجام شد

نمونه ها در سه گروه ده تایی قرار گرفتند.....................

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

02.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583