دندانپزشکی ترمیمی /  09 ارديبهشت 1398

ترمیم دندان با کامپوزیت ونیر  Tooth Restoration with Composite Vener

فیلم سریع نحوه ترمیم دندان شکسته با استفاده از کامپوزیت ونیر

ویدئوهای مرتبط