اندودانتیکس /  04 تیر 1398

اندودانتیکس تشخیص و طرح درمان ارائه شده توسط دکتر محمد اثنی عشری - قسمت دوم
ویدئوی آموزشی نحوه تشخیص و انجام طرح درمان در اندودانتیکس

ویدئوهای مرتبط