آموزش فارسی تراش دندان پرمولر اول ماگزیلا با گچ

دندان پرمولر فک بالا دارای دو کاسپ است کاسپ باکال حجیم تر و بلندتر از کاسپ لینگوال است

اختلاف ارتفاع این دو کاسپ ۱ میلیمتر است

کاسپ باکال شباهت زیادی به سطح لبیال دندان کانین فک بالا دارد این دندان معمولا دارای دو ریشه ، یکی در سطح باکال و دیگری در سطح پالاتال است

از نمای باکال و لینگوال ریشه ها مخروطی است  نمای هندسی سطح باکال ذوزنقه ای است که قاعده بزرگ آن در سمت تاج و قاعده کوچک آن در سمت ریشه است

در نمای لینگوال نیز همین قاعده  برقرار است

فاصله دو کاسپ تقریبا  ۶۰ تا ۷۰ درصد اندازه باکولینگوالی تاج است 

فرورفتگی نموی روی ریشه در سطوح مزیال و دیستال وجود دارد این فرورفتگی در مزیال عمیقتر و در دیستال کم عمقتر است . این فرورفتگی از کنتکت پوینت شروع شده و به روی ریشه امتداد یافته و بتدریج دو ریشه را از هم جدا میکند

تراش این دندان دارای مراحل مشابه با تراش دندانهای سانترال و کانین است
3:20

ویدئوهای مرتبط