آموزش فارسی تراش و آناتومی دندان مولر اول ماگزیلا با گچ

مولر اول فک بالا،دارای ۴ کاسپ اصلی مزیو باکال - مزیو لینگوال -   دیستو باکال - دیستو لینگوال  و یک کاسپ فرعی یا مینی کاسپ  است

از نظر اندازه کاسپ مزیو لینگوال از همه بزرگتر است   و کاسپهای مزیو باکال ، دیستوباکال و دیستولینگوال در رده های بعدی قرار دارند 

هر کاسپ دارای ۴ بریج است

ویدئوهای مرتبط