آموزش فارسی آناتومی و تراش دندان مولر اول مندیبل با گچ

دندان مولر فک پایین  دارای ۵ کاسپ است ۳ کاسپ در سطح باکال و ۲ کاسپ در سطح لینگوال قرار دارد

کاسپ مزیو باکال و دیستوباکال تقریبا هم اندازه اند

کوچکترین کاسپ ، کاسپ دیستال است

کاسپ مزیو لینگوال دارای اندازه ای بزرگتر  و ارتفاع بیشتری نسبت به کاسپ دیستو لینگوال است

برای تراش این دندان  فرم هندسی سطح لبیال را ایجاد میکنیم

سه کاسپ در سطح باکال و دو کاسپ در سطح لینگوال در نظر میگیریم 

طول تاج و ریشه را اندازه میگیریم و با یکی دو میلیمتر اضافه تر  به گچ منتقل میکنیم

با اندازه های مزیو دیستال در تاج و  لبیولینگوال در تاج یک مکعب مستطیل میسازیم

طول تاج دندان دوباره اندازه زده میشود

شکل هندسی تاج با برداشتن دو مثلث از گوشه های سطوح باکال و لینگوال ایجاد میشود.این شکل ذوزنقه ای است که قاعده بزرگ آن در سمت تاج و قاعده کوچک آن در سمت ریشه است

سطوح مزیال و دیستال به سمت لینگوال متقارب اند

این تقارب را از ابتدا با برداشتن دو مثلث از پروکسیمال ایجاد میکنیم

4:17

 

ویدئوهای مرتبط