آناتومی دندان سانترال ماگزیلا بر روی مولاژ

آناتومی دندان سانترال ماگزیلا بر روی مولاژ

دندان انسیزور سانترال ماگزیلا
لبه های انسیزور که همراه با سطوح پروگزیمال تمام زاویه ها انسیزور را تشکیل میدهند
این دندان دارای پهنترین مزیو دیستالی در تاج است و انحنای زیادی در طرفین است
ریشه ها شکل و مخروطی هستند و به یک آپکس منتهی میشوند
تماس مزیال در سومین انسیزال است
و اتصال ديستال در تقاطع وسط و یک سوم انسیزال است
تشخیص راست و چپ را می توان با مشاهده زوایای انسیزال انجام داد
زاویه مزیال انسیزال دارای انحنای نرم و زوایه دیستالی انسیزال دارای انحنای بیشتری هست
در این مدل نیز می تواند خطوط مورد نظر را در یک سوم ناحیه سرویکال مشاهده کنید
همچنین فرورفتگیها لبیال را به ۳ لوپ قسمت تقسیم میکند
از سطح لینگوال نیز میتوان انحنای و خمیدگی هر یک از آنها را دید
یک سنگیلیوم به عنوان مرز مزیال و دیستال قرار دارد
این یک لینگوال ریج است و این یک لینگوال فوسا است
نمای پروکسیمال
از نمای پروکسیمال ، طرح کلی تاج مثلثی شکل است
بطور کلی لبه انسیزال در مرکز دسترسی دندان است
ارتفاع کانتور برای لبیال و لینگوال برابر یک سوم سرویکال است
نمای انسیزالی
از دید انسیزالی شما میتوانید مخلوط پروکسیمالی را به سمت سینگلیوم ببنینید

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583