دندانپزشکی ترمیمی /  09 شهریور 1398

باندینگها و نکات کلینیکی - قسمت۱

باندینگها و نکات کلینیکی به زبان فارسی

آموزش انواع باندینگ و نکات کلینیکی و بالینی آن توسط دکتر طبری

ویدئوهای مرتبط