دندانپزشکی ترمیمی /  12 شهریور 1398

پک کردن کامپوزیت با استفاده از سوند

آموزش نحوه صحیح پک کردن کامپوزیت بوسیله سوند توسط دکتر یزدانی

ویدئوهای مرتبط