تزریق بیحسی فک بالا

تزریق بیحسی فک بالا (دوبله)

 در این ویدئو تکنیکهای مختلف بی حسی دندان ها ، بافت سخت و نرم فک بالا را مرور میکنیم
که این روشها عبارتند از
تزریق اینفیلتره(نفوذی) یا سوپراپریو استیل
بلاک عصب آلوئولار فوقانی
بلاک عصب آلوئولار فوقانی میانی
بلاک عصب آلوئولار  قدامی فوقانی
بلاک عصب گریتر پالتین
بلاک عصب نیزوپالتین
بلاک عصب سکنددیویژن (ماکسیلاری)
بلاک عصب آلوئولار قدامی میانی فوقانی
دسترسی به ASA از طریق کام

پک آموزش تکنیک‌های قالب‌گیری ایمپلنت

تزریق اینفیلتره
در تزریق تزریق اینفیلتره برای دستیابی به بی حسی پالپی یک یا دو دندان ماکسیلا استفاده میشود ناحیه بی حس شده شامل پالپ دندان ،مخاط و استخوان باکال دندان می باشد .برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود .
محل ورود سوزن در عمق چین موکوباکال بالای اپکس دندان مورد نظر میباشد سوزن باید موازی استخوان ماکسیلا قرار بگیرد و تا زمانی که نوک سوزن در حد یا بالاتر از اپکس دندان باشد وارد می شود .
بعد از 2 آسپیراسیون منفی یک سوم کار فول محلول بی حسی به آرامی تزریق می شود


بلاک عصب آلوئولار خلفی - فوقانی باعث بی حسی دندانهای مولر ماکسیلا  و استخوان بافت نرم باکال این دندانها میشود  .در 28 درصد بیماران ریشه مزیو باکال مولر اول ممکن است بی حس نشود .برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود .برای تزریق سمت چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 10 بنشیند  و برای تزریق سمت راست ،اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 8 بنشیند.
محل ورود سوزن عمق چین باکال مجاور دندان مولر ماکسیلا میباشد ، سرنگ به سمت داخل و عقب قرار میگیرد و سوزن به اندازه 16 میلیمتر وارد می شود .بعد از 2 آسپیراسیون منفی یک دوم کارپول محلول بی حسی ظرف 30 ثانیه تزریق میشود

بلاک عصب آلوئولار میانی فوقانی موجب بی حسی دندانهای پریمولر ماکسیلا و ریشه مزیو باکال مولر اول ماکسیلا میشود .برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود .برای تزریق سمت چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 8 یا 9 قرار بگیرد .برای تزریق سمت راست اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 10 قرار بگیرد .محل ورود سوزن عمق چین باکال مجاور دندان پرمولر دوم ماکسیلا می باشد . سوزن وارد میشود و تازمانی که نوک آن بخوبی بالای اپکس دندان پرمولر دوم قرار بگیرد .بعد از 2 آسپیراسیون منفی یک دوم کارپول محلول بی حسی به آرامی تزریق میشود .
 
بلاک عصب آلوئولار  قدامی فوقانی که به نام بلاک عصب اینفرا اربیتال نیز شناخته میشود موجب بی حسی 5 دندان قدامی هر کوادران ماکسیلا میشود .انسازورها، کانین و پرمولرها . علاوه بر مخاط و استخوان باکال این دندانها پوست پلک پایین ، دیواره طرفین بینی و لب بالا نیز بی حس میشود .
برای تزریق سمت راست یا چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 10 قرار بگیرد.
اینفرا اربیتال پرامن لمس میشود لب کنار زده میشود ، نیدل بلند 25 گیج وارد عمق چین باکال مجاور دندان پرمولر اول ماکسیلا میشود .سوزن بصورت موازی با ماکسیلا قرار میگیرد و تا زمانی که به استخوان سقف فرامن اینفرا اربیتال تماس پیدا کند  وارد می شود . بعد از 2 آسپیراسیون منفی یک دوم تا دو سوم کارپول محلول بی حسی ظرف 30تا 40 ثانیه تزریق میشود

بلاک عصب گریتر پالتین که به نام بلاک عصب آنتریو پالتین نیز شناخته میشود موجب بی حسی بخش خلفی کام سقف و کام نرم پوشاننده آن  تا حد پرمولر اول و خط وسط کام میشود برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود . برای تزریق سمت چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 11 قرار بگیرد .برای تزریق سمت راست اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 7 یا 8 قرار بگیرد .
توسط یک سوآپ محل سوراخ گریتر پالتین در دهان بیمار لمس میشود سوزن وارد بافت نرمی که در قدام سوراخ گریتر پالتین قرار میگیرد میشود در ضمن وارد شدن سوزن به بافت نرم محلول بی حسی نیز تزریق میشود . بعد از تماس با استخوان و  پس از آسپیراسیون منفی یک چهارم تا یک سوم کارپول محلول بی حسی طی 15 تا 20 ثانیه تزریق میشود .


بلاک عصب نیزوپالتین موجب بی حسی بخش قدامی کام سقف و مخاط نرم پوشاننده آن تا حد مزیال پرمولرها می شود.برای تزریق بلاک عصب نیزوپالتین اپراتور باید در موقعیت ساعت 9 یا 10 قرار بگیرد .
در تکنیک مولتی پل اینجکشن اولین تزریق انفیلتره در موقعیت بافت نرم لیبیال بین دو دندان سانترال است . 0.3 میلی لیتر محلول بی حسی تزریق میشود .
تزریق دوم انفیلتره داخل انسیزیو پاپیلا از بین سانترالها خواهد بود در ضمن وارد شدن سوزن محلول بی حسی تزریق میشود و تا زمانی که مخاط در ناحیه پالاکال سفید رنگ شود ادامه می یابد
تزریق سوم ، تزریق سنتی بلاک عصب نیزوپالتین است که در آن سوزن وارد بافت نرم مجاور انسیزیو پاپیلا می شود سوزن تا زمانی که به استخوان برسد وارد میشود و پس از آسپیراسیون منفی 0.3 میلی لیتر محلول بی حسی تزریق میشود

بلاک عصب ماکسیلاری ، موجب بی حسی دندانهای ماکسیلا استخوان و بافت نرم باکال ، استخوان و بافت نرم کام سقف و بخشی از کام نرم
پوست پلک پایین ، ناحیه طرفی بینی ، گونه و لب بالا در همان سمتی که تزریق شده است میشود برای این کار نیدل 25 گیج بلند پیشنهاد میشود .
بعد از تکمیل بی حسی بلاک گرتر پالتین ، سوزن وارد بافت نرم روی سوراخ گریتر پالتین میشود سوزن وارد سوراخ گریتر پالتین می شود و تا عمق 30 میلی متر نفوذ میکند . بعد از آسپیراسیون منفی 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی به آرامی و طی حداقل یک دقیقه تزریق میشود .

بلاک عصب آلوئولار قدامی میانی فوقانی ، موجب بی حسی 5 دندان قدامی ماکسیلا شامل انسایزورها ، کانین و پرمولرها در سمتی که تزریق شده است می شود بعلاوه موجب بی حسی بافت سخت و نرم باکال و پالتین این دندانها میشود . برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود . برای این تزریق اپراتور باید در موقعیت ساعت 9 یا 10 قرار بگیرد .
سوزن وارد بافت در حد فاصل بین پرمولرها و خط میانی میشود . 1.4 تا 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی به آرامی تزریق میشود .

دسترسی به ASA از طریق کام موجب بی حسی دوطرفه تمام انسازورهای ماکسیلا و تا حد کمتری کانین های ماکسیلا  میشود . همچنین موجب بی حسی بافت سخت و نرم لیبیال و پالاتال این دندانها نیز می شود . برای این تزریق اپراتور باید در موقعیت ساعت 9 یا 10 قرار بگیرد .برای این کار نیدل 27 گیج کوتاه پیشنهاد میشود . سوزن از مجاور انسزیو پاپیلا وارد بافت میشود، سوزن به آرامی به اندازه 6 تا  10 میلیمتر وارد کانال انسیزیو میشود بعد از آسپیراسیون منفی 1.4 تا 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی به آرامی تزریق میشود

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583