اندودانتیکس /  06 دی 1396

 

دندان با آبسه شدید
دندان با آبسه شدید

درد شدید - مشکل در بلع - بی حسی سمت راست لب پایین -مصرف مسکن
پر کردگی ضعیف دندان ۷ راست پایین - دندان زنده است - تورم در ناحیه زیر فک پایین و زیر زبان -

پوسیدگی ثانویه در دندان ۷ راست پایین
پوسیدگی ثانویه در دندان ۷ راست پایین


پوسیدگی ثانویه در دندان ۷ راست پایین با علامت جایی که به نظر میرسد لن درگیر است

 

درگیری لن توسط عکس رایو گرافی تایید شده است
درگیری لن توسط عکس رایو گرافی تایید شده است


درگیری لن توسط عکس رایو گرافی تایید شده است
به شکستگی در قشر لینگوال در سطح کرونال توجه داشته باشید
سوراخ شدن سطح کرتکس

در تصویر محوری و کرونالی مشهود است

محدودیت دسترسی به دندان
محدودیت دسترسی به دندان

دسترسی به دندان مورد نظر به دلیل محدودیت در دهان باز بود

 

چرک اگزودا هنگام برداشت پوسیدگی
چرک اگزودا هنگام برداشت پوسیدگی


چرک اگزودا هنگام برداشت پوسیدگی

همرا با ترشح خونی
همرا با ترشح خونی


همراه با ترشح خونی که پس از مدتی قطع شد

رادیکال فیبری ديستال پالپ
رادیکال فیبری ديستال پالپ


رادیکال فیبری ديستال پالپ تا حدودی کلسیفاید شده است
رادیکال فیبری ديستال پالپ قرار دارند
مزیالها از دست رفته است ٬توجه داشته باشید که نفوذ ممکن است از کانال ديستال اتفاق افتاده باشد

رادیکال فیبری ديستال پالپ
رادیکال فیبری ديستال پالپ


دسترسی مستقیم به کانال های ریشه که پس از قرار دادن هیدروکسید کلسیم
هر چند این به تسکین سریع کمک میکند -در روز اول دالاسین قرار داده شد و پارستزی را تحت نظارت قرار داد و روز بعد دیسفاژی تقریبا وجود نداشت
و بعد از یک هفته پانسمان تعویض شد و بعد از یک ماه پر شد

ریشه بعد از یک ماه پر شد با تکنیک cwc
ریشه بعد از یک ماه پر شد با تکنیک cwc
عکس رادیوگرافی بلافاصله بعد از پر کردن
عکس رادیوگرافی


ریشه بعد از یک ماه پر شد با تکنیک cwc


عکس رادیوگرافی بلافاصله بعد از پر کردن

بازسازی هسته
بازسازی هسته


بازسازی هسته

ویدئوهای مرتبط